กฎบัตรสหประชาชาติ/คำปรารภ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เราบรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ตั้งเจตจำนงที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณนามาสู่มนุษยชาติในชั่วชีวิตของเราถึงสองครั้งแล้ว และ ที่จะยืนยัน ความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนอันเป็นหลักมูล ในเกียรติศักดิ์และคุณค่าของมนุษยบุคคลในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี และของประชาชาติใหญ่น้อยและที่จะสถาปนาภาวการณ์อันจะธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และความเคารพต่อ ข้อผูกพันทั้งหลายอันเกิดจากสนธิสัญญาและที่มาอื่น ๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศและที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคม และมาตรฐานแห่งชีวิตอันดียิ่งขึ้นในอิสภาพที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และเพื่อจุดมุ่งหมายปลายทางเหล่านี้ ที่จะปฏิบัติการผ่อนสั้นผ่อนยาว และดำรงชัวิตอยู่ด้วยกันในสันติภาพ เยี่ยงเพื่อนบ้านที่ดี และที่จะรวมกำลังของเราเพื่อธำรงไว้ ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และที่จะให้ความแน่นนอนใจว่าจะไม่มีการใช้กำลังอาวุธ นอกจากเพื่อ ประโยน์ร่วมกัน โดยการยอมรับหลักการและวิธี การที่ตั้งขึ้น และที่จะใช้จักรกลระหว่างประเทศ สำหรับส่งเสริมความรุดหน้าในทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทั้งปวง จึงได้ลงมติที่จะผสมผสามความพยายามของเราในอันที่จะให้สำเร็จผลตามความมุ่งหมายเหล่านี้

โดยนัยนี้ รัฐบาลของเราโดยลำดับจึงได้ตกลงกันตามกฎบัตรสหประชาชาติฉบับปัจจุบัน โดยทางผู้แทนที่มาร่วมชุนุมในนครซานฟรานซิสโก ซึ่งได้ แสดงหนังสือมอบอำนาจเต็มของตนอันได้ตรวจแล้วว่าเป็นไปตามแบบที่ดีและถูกต้อง และ ณ ที่นี้จึงสถาปนาองค์การระหว่างประเทศขึ้น เรียกว่า สหประชาชาติ

งานนี้คัดจากเอกสารราชการของสหประชาชาติ และสหประชาชาติมีนโยบายให้เอกสารของตนเป็นสาธารณสมบัติให้มากที่สุด เพื่อเผยแพร่ "ข้อคิด (ซึ่งมีอยู่ใน) สิ่งพิมพ์สหประชาชาติให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้"

ตามความในคำสั่งทางปกครองของสหประชาชาติ ที่ ST/AI/189/Add.9/Rev.2 งานดังต่อไปนี้เป็นสาธารณสมบัติทั่วโลก คือ

  • บันทึกราชการ (รายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม บันทึกย่อ ฯลฯ)
  • เอกสารสหประชาชาติซึ่งมีตราสัญลักษณ์ของสหประชาชาติ
  • ข้อมูลข่าวสารมหาชนซึ่งมีความมุ่งหมายขั้นต้นเพื่อให้มหาชนได้รู้ถึงกิจกรรมของสหประชาชาติ (แต่ไม่รวมถึง ข้อมูลข่าวสารมหาชนซึ่งมีไว้ขาย)