กฎบัตรสหประชาชาติ/หมวดที่ 19 การให้สัตยาบันและการลงนาม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
  • ข้อ 110
  1. กฎบัตรฉบับปัจจุบันจะต้องได้รับการสัตยาบันโดยรัฐที่ลงนามตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของรัฐตน
  2. สัตยาบันจะต้องมอบไว้กับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต้องแจ้งให้รัฐที่ลงนามทั้งปวงตลอดจนเลขาธิการขององค์การฯ เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วให้ทราบถ ึงการมอบแต่ละครั้ง
  3. กฎบัตรฉบับปัจจุบันจะมีผลใช้บังคับ เมื่อสาธารณรัฐจีน ฝรั่งเศส สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ และสหรัฐอเมริกา และจำนวนข้างมากของรัฐอื่น ๆ ที่ลงนามได้มอบสัตยาบันแล้ว พิธีสารแห่งสัตยาบันที่ได้มอบไว้นั้นจะต้องจัดทำขึ้นโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต้องส่งสำเนาพิธีสารนั้นไปยังรัฐที่ลงนามทั้งปวง
  4. รัฐที่ลงนามในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน และให้สัตยาบันภายหลังที่กฎบัตรมีผลใช้บังคับแล้วจะเป็นสมาชิกดั้งเดิมของสหประชาชาติในวันที่มอบสัตยาบันของตน
  • ข้อ 111 - กฎบัตรฉบับปัจจุบันซึ่งตัวบทภาษาจีน ฝรั่งเศส รัสเซีย อังกฤษและสเปน ถูกต้องเท่าเทียมกัน จะต้องมอบไว้ในบรรณสารของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา รัฐบาลนั้นจะต้องส่งสำเนาซึ่งรับรองโดยถูกต้องแล้วไปยังรัฐบาลของรัฐที่ลงนามอื่น ๆ เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้แทนของรัฐบาลทั้งหลายของสหประชาชาติได้ลงนามกฎบัตรฉบับปัจจุบัน ทำขึ้น ณ นครซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ยี่สิบหก มิถุนายน คริสต์ศักราช หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้า

งานนี้คัดจากเอกสารราชการของสหประชาชาติ และสหประชาชาติมีนโยบายให้เอกสารของตนเป็นสาธารณสมบัติให้มากที่สุด เพื่อเผยแพร่ "ข้อคิด (ซึ่งมีอยู่ใน) สิ่งพิมพ์สหประชาชาติให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้"

ตามความในคำสั่งทางปกครองของสหประชาชาติ ที่ ST/AI/189/Add.9/Rev.2 งานดังต่อไปนี้เป็นสาธารณสมบัติทั่วโลก คือ

  • บันทึกราชการ (รายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม บันทึกย่อ ฯลฯ)
  • เอกสารสหประชาชาติซึ่งมีตราสัญลักษณ์ของสหประชาชาติ
  • ข้อมูลข่าวสารมหาชนซึ่งมีความมุ่งหมายขั้นต้นเพื่อให้มหาชนได้รู้ถึงกิจกรรมของสหประชาชาติ (แต่ไม่รวมถึง ข้อมูลข่าวสารมหาชนซึ่งมีไว้ขาย)