กองทัพบก ตามพระราโชบาย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

กองทัพบกเป็นไปตามพระราโชบาย[แก้ไข]

 1. ปีแรกต้องเปลี่ยน ทบ. ให้เป็นไปตามพระราโชบาย
 2. ปีที่สอง กองทัพต้องเป็นไปตามรัชสมัย

ต้อง[แก้ไข]

 1. ต้องเคร่งครัดในระเบียบวินัย
  1. ผมสั้นข้างขาวตลอด
  2. ท่าทาง การแต่งกาย การแสดงออกต้องเป๊ะ
  3. สมรรถนะร่างกายต้องพร้อม
 2. ต้องไม่ทำให้ภาพพจน์กองทัพบกเสียหาย
  1. ถูกร้องเรียนหรือถูกถวายฎีกา
  2. ไม่แต่งกายครึ่งท่อนไปรับประทานอาหาร
  3. ไม่ไปอยู่ตามที่ไม่เหมาะสมในห้วงเวลาราชการ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
  4. ต้องไม่เสพสุราจนเสียอาการ ผิดวินัยในเรื่องชู้สาว
 3. ต้องไม่มีเรื่องเสื่อมเสีย Social
  1. ทำผิดกฎจราจร
  2. ประพฤติตนไม่เหมาะสมโดนถ่ายประจาน
  3. มีพฤติกรรมกร่าง
 4. ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย
  1. ต้องไม่ยุ่งยาเสพติด
  2. ค้าขายของเถื่อน
  3. ต้มตุ๋นหลอกลวง
  4. ลักขโมย
  5. ยักยอกของหลวง
 5. ต้องชี้แจงให้ถึงกำลังพลคนสุดท้าย

ควร[แก้ไข]

 1. เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อม
 2. ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
 3. ถ้าไม่พร้อมควรลาออกโดยเร็ว

จะ[แก้ไข]

 1. ต้องมีการฝึกทบทวนวินัยจริงจังเป็นประจำ
 2. ต้องยกระดับมาตรฐานครูฝึกในหน่วยฝึก
 3. ต้องยกระดับมาตรฐานเวรรักษาการณ์
 4. ผู้ที่กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษอย่างรุนแรงและเด็ดขาด
 5. หน่วยงานหรือส่วนงานที่ออกไปปฏิบัติการภายนอกหน่วยต้องได้รับการติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
 6. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่เคยมีประวัติจะต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

ที่มา[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"