กาพย์เห่เรือ (เจ้าฟ้ากุ้ง)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับงานที่มีชื่อทำนองเดียวกัน ดู กาพย์เห่เรือ
กาพย์เห่เรือ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 ธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์, เจ้าฟ้า. (2451). "กาพย์เห่เรือ". ใน กรมศึกษาธิการ (ผู้รวบรวม), แบบสอนอ่าน จินตกระวีนิพนธ์ กรมศึกษาธิการ: กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ (น. 1–14). (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรนิติ์.
2 ________. (2460). "บทเห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์". ใน หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม), ประชุมกาพย์เห่เรือ (น. 1–15). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์เปนของแจกในงานศพ นายพลเรือตรี พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) ปีมเสง นพศก พ.ศ. 2460].
3 ________. (2464). "บทเห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์". ใน หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม), ประชุมกาพย์เห่เรือ (น. 1–23). (พิมพ์ครั้งที่ 3). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [แจกในงานกฐินพระราชทาน จางวางเอก พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) ผู้สำเร็จราชการมหาดเล็ก ณวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2464].