ขันธสังยุตต์ - จุลปัณณาสก์ - กุกกุฬวรรค - ๑๐. อนัตตสูตรที่ ๓

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ขันธสังยุตต์ - จุลปัณณาสก์ - กุกกุฬวรรค - ๑๐. อนัตตสูตรที่ ๓

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๑๐. อนัตตสูตรที่ ๓
ว่าด้วยการละฉันทราคะในสิ่งที่เป็นอนัตตา
[๓๔๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งที่เป็น

อนัตตาเสีย. ก็อะไรเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา รูปเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะ

ในรูปนั้นเสีย. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละ

ฉันทราคะในวิญญาณนั้นเสีย.

จบ สูตรที่ ๑๐.