ขันธสังยุตต์ - จุลปัณณาสก์ - กุกกุฬวรรค - ๔. อนิจจสูตรที่ ๓

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ขันธสังยุตต์ - จุลปัณณาสก์ - กุกกุฬวรรค - ๔. อนิจจสูตรที่ ๓

 พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน
				๔. อนิจจสูตรที่ ๓
			ว่าด้วยการละฉันทะราคะในสิ่งที่เป็นอนิจจัง
	[๓๓๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งที่ไม่
เที่ยงเสีย. ก็อะไรเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง รูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในรูปนั้น
เสีย. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะใน
วิญญาณเสีย.
				จบ สูตรที่ ๔.