ขันธสังยุตต์ - จุลปัณณาสก์ - กุกกุฬวรรค - ๘. อนัตตสูตรที่ ๑

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ขันธสังยุตต์ - จุลปัณณาสก์ - กุกกุฬวรรค - ๘. อนัตตสูตรที่ ๑

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๘. อนัตตสูตรที่ ๑
ว่าด้วยการละฉันทะในสิ่งที่เป็นอนัตตา
[๓๓๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งที่เป็น

อนัตตาเสีย ก็อะไรเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา รูปเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทะใน

รูปนั้นเสีย. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละ

ฉันทะในวิญญาณนั้นเสีย.

จบ สูตรที่ ๘.