ขันธสังยุตต์ - จุลปัณณาสก์ - ธัมมกถิกวรรค - ๑๓. กัปปสูตรที่ ๒

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ขันธสังยุตต์ - จุลปัณณาสก์ - ธัมมกถิกวรรค - ๑๓. กัปปสูตรที่ ๒

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๑๓. กัปปสูตรที่ ๒
ว่าด้วยการรู้การเห็นเป็นเหตุปราศจากอหังการมมังการ และมานานุสัย
[๓๑๙] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ท่านพระกัปปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่

ประทับ ฯลฯ ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่าง

ไร เห็นอยู่อย่างไรหนอแล มนัสจึงจะปราศจาก อหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่

มีใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก ก้าวล่วงมานะด้วยดี สงบระงับ พ้นวิเศษแล้ว?

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรกัปปะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี

ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี มีอยู่ในที่ไกลก็ดี ในที่ใกล้ก็ดี อริยสาวกเห็นสิ่งทั้งหมดนั้น

ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตน

ของเรา อย่างนี้แล้ว จึงหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น. ดูกรกัปปะ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่

อย่างนี้แล มนัสจึงปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีใจครองนี้ และใน

สรรพนิมิตภายนอก ก้าวล่วงมานะด้วยดี สงบระงับ พ้นวิเศษแล้ว.

จบ สูตรที่ ๑๓.
จบธัมมกถิกวรรคที่ ๒
______________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อวิชชาสูตร
๒. วิชชาสูตร
๓. ธัมมกถิกสูตรที่ ๑
๔. ธัมมกถิกสูตรที่ ๒
๕. พันธสูตร
๖. ปริมุจจิตสูตรที่ ๑
๗. ปริมุจจิตสูตรที่ ๒

]

๘. สังโยชนสูตร
๙. อุปาทานสูตร
๑๐. สีลสูตร
๑๑. สุตวาสูตร
๑๒. กัปปสูตรที่ ๑
๑๓. กัปปสูตรที่ ๒.
_________________

ดูเพิ่ม[แก้ไข]