ขันธสังยุตต์ - มูลปัณณาสก์ - นกุลปิตวรรค - ๑๑. อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๓

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ขันธสังยุตต์ - มูลปัณณาสก์ - นกุลปิตวรรค - ๑๑. อตีตานาคตปัจจุปันนสูตร ที่ ๓

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๑๑. อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๓
ว่าด้วยความเป็นอนัตตาแห่งขันธ์ ๕ ในสามกาล
[๓๘] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เป็นอดีต รูปที่เป็น

อนาคต เป็นอนัตตา จักกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันไปไยเล่า? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ

แล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในรูปที่เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินในรูปที่เป็นอนาคต

ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับรูปที่เป็นปัจจุบัน. เวทนาที่

เป็นอดีต เวทนาที่เป็นอนาคต เป็นอนัตตา ฯลฯ สัญญาที่เป็นอดีต สัญญาที่เป็นอนาคต เป็น

อนัตตา ฯลฯ สังขารที่เป็นอดีต สังขารที่เป็นอนาคต เป็นอนัตตา ฯลฯ วิญญาณที่เป็นอดีต

วิญญาณที่เป็นอนาคต เป็นอนัตตา จักกล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไปไยเล่า? ดูกรภิกษุทั้งหลาย

อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในวิญญาณที่เป็นอดีต ไม่

เพลิดเพลินวิญญาณที่เป็นอนาคต ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อ

ความดับวิญญาณที่เป็นปัจจุบัน.

จบ สูตรที่ ๑๑.
จบ นกุลปิตวรรคที่ ๑.
_____________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ

๑. นกุลปิตาสูตร

๒. เทวทหสูตร

๓. หลิททิกานิสูตรที่ ๑

๔.หลิททิกานิสูตรที่ ๒

๕. สมาธิสูตร

๖. ปฏิสัลลานสูตร

๗. อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๑

๘.อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๒

๙.อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๑

๑๐. อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๒

๑๑. อตีตานาคตปัจจุปันนสูตรที่ ๓.

_______________

ดูเพิ่ม[แก้ไข]