ขันธสังยุตต์ - มูลปัณณาสก์ - ภารวรรค - ๑๑. ปภังคสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ขันธสังยุตต์ - มูลปัณณาสก์ - ภารวรรค - ๑๑. ปภังคสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๑๑. ปภังคสูตร
ว่าด้วยความสลายและไม่สลายแห่งทุกข์
[๗๐] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภาวะสลาย

และภาวะไม่สลาย เธอทั้งหลายจงฟัง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเป็นภาวะสลาย อะไรเป็น

ภาวะไม่สลาย? รูปเป็นภาวะสลาย ความดับ ความเข้าไประงับ ความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปนั้น

นี้เป็นภาวะไม่สลาย. เวทนาเป็นภาวะสลาย ฯลฯ สัญญาเป็นภาวะสลาย ฯลฯ สังขารเป็นภาวะ

สลาย ฯลฯ วิญญาณเป็นภาวะสลาย ความดับ ความเข้าไประงับ ความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งวิญญาณ

นั้น นี้เป็นภาวะไม่สลาย.

จบ สูตรที่ ๑๑.
จบ ภารวรรคที่ ๓.
_______________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ภารสูตร
๒. ปริญญาสูตร
๓. ปริชานสูตร
๔. ฉันทราคสูตร
๕. อัสสาทสูตรที่ ๑
๖. อัสสาทสูตรที่ ๒
๗. อัสสาทสูตรที่ ๓
๘. อภินันทนสูตร
๙. อุปปาทสูตร
๑๐. อฆมูลสูตร
๑๑. ปภังคสูตร.
______________________

ดูเพิ่ม[แก้ไข]