คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
  • (1) นายเสรี ตู้จินดา ประธานกรรมการ
  • (2) นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการ
  • (3) นายธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กรรมการ
  • (4) นายปิยะ หาญวรวงศ์ชัย กรรมการ
  • (5) นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการ
  • (6) นายพานิชย์ เจริญเผ่า กรรมการ
  • (7) นายภิรมย์ กมลรัตนกุล กรรมการ
  • (8) นายสมชัย จิตสุชน กรรมการ
  • (9) นายโสภณ เมฆธน กรรมการ
  • (10) นายไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล กรรมการและเลขานุการเชิงอรรถ[แก้ไข]