คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 25/2551

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์
ที่ 25/2551
เรื่อง ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ ระบบ ยู เอช เอฟ ปฏิบัติตามพรบ.องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
..............................................

ด้วย พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 8 ก วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้บังคับใช้ในวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

เพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ ระบบ ยู เอช เอฟ (ทีไอทีวี) ยุติการแพร่ภาพออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2551 เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม 2551


นายปราโมช รัฐวินิจ

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"