คำสั่งกองทัพบกที่ 495/2558

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ

คำสั่งกองทัพบก

ที่ ๔๙๕/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ และคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๒๒๗/๕๗ ลง ๓ ก.ค. ๕๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ สรอ., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห. และคำสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค. ๕๗

ฉะนั้น จึงให้แต่งตั้ง นางภัสราดี แพชนะ หมายเลขประจำตัว ๖๕๘๑๐๑๗๗๕๓ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ. ตำแหน่ง นปชส.จทบ.ส.ฎ. (อัตรา ร.อ.) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม, ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๒๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบ กห.ว่าด้วยการกำหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือ พลทหารประจำการ (พลทหารอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๗, ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เป็นนายทหารสัญญาบัตรมียศทหาร เป็น ว่าที่ร้อยตรีหญิง (เหล่า สบ.)

                ทั้งนี้  ตั้งแต่ ๙ ส.ค. ๕๘

สั่ง ณ   วันที่  ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รับคำสั่ง รมว.กห.
(ลงชื่อ) พล.อ. ธีรชัย นาควานิช
(ธีรชัย นาควานิช)

ผช.ผบ.ทบ.ทำการแทน

ผบ.ทบ.


PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg