คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1159/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ

คำสั่งกองทัพบก
(เฉพาะ)

ที่ ๑๑๕๙/๕๗

เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผบ.ทบ., เสธ.ทบ. และ รอง เสธ.ทบ.

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ลง ๑๕ ก.ย.๕๖ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ลง ๘ ก.ย.๕๗ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้

๑.     ยกเลิก คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๒๓/๕๖ ลง ๒๙ ก.ย.๕๖ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผบ.ทบ., เสธ.ทบ. และ รอง เสธ.ทบ.

๒.     กำหนดการปฏิบัติหน้าที่  และแบ่งมอบความรับผิดชอบสายงานให้แก่ ผช.ผบ.ทบ., เสธ.ทบ. และ รอง เสธ.ทบ. ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๒.๑ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช   ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานกำลังพล และงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย

๒.๒ พล.อ.ปรีชา   จันทร์โอชา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผช.ผบ.ทบ.(๒) รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานส่งกำลังบำรุง และสายงานกิจการพลเรือน

๒.๓ พล.อ.ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เสธ.ทบ. รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ สายงานยุทธการ การฝึกและศึกษาทางทหาร และสายงานปลัดบัญชี

๒.๔ พล.ท.ชาตอุดม  ติตถะสิริ      ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง เสธ.ทบ.(๑) รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานกำลังพล

๒.๕ พล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรไกร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง เสธ.ทบ.(๒) รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ

๒.๖ พล.ท.ภาณุวัชร นาควงษม์   ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง เสธ.ทบ.(๓) รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานกิจการพลเรือน

๒.๗ พล.ท.พิสิทธิ์  สิทธิสาร      ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง เสธ.ทบ.(๔) รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานยุทธการ

๒.๘ พล.ท.วิวรรธน์ สุชาติ  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง เสธ.ทบ.(๕) รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานส่งกำลังบำรุง

                ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ   วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร
(อุดมเดช   สีตบุตร)

ผบ.ทบ.

กพ.ทบ.

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"