จดหมายร้องเรียนการเลือกตั้งซ่อม เขต 4 จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
เรียน ท่านเสรีพิศทธิ์ เตมีเวส หัวหนาพรรคเสรีรวมไทย

กระผม ... ... ขอแจ้งพฤติกรรมของนายอำเภอเสริมงาม นายนเรศฤทธิ์ อุบลศรี[วซ 1] นายอำเภอเสริมงาม ถึงการกระทำความไม่เป็นกลางในการเลือกตั้ง ส.ส เขต 4 ในครั้งนี้ คือ

 1. ได้บังคับให้ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวคะแนนให้พรรคพลังประชารัฐ โดยการให้ชาวบ้านนำสำเนาบัตรประชาชนมาให้เพื่อเป็นหลักฐานการการซื้อเสียง ถ้าชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ ก็ข่มขู่
 2. จำกัดสิทธิเสรีภาพในการออกการความคิดเห็นในการเลือกตั้ง ถ้าแสดงความคิดเห็นตรงข้ามพรรคพลังประชารัฐ ก็ใช้อำนาจข่มขู่ผ่านทางผู้นำและอำนาจเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นบ้านเอาผิด
 3. ใช้อำนาจหน้าที่ทางราชการ หน่วยงานของราชการ องค์กร เจ้าหน้าที่ ในการสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐอย่างเปิดเผย
 4. ละเลยในการตรวจสอบการซื้อเสียงของพรรคที่ซื้อเสียง ทั้งที่มีการซื้อเสียงอย่างเปิดเผย
  รวมทังการบริหารจัดการในการจัดซื้อจัดจ้าง ก็ได้หักเปอร์เซนต์ในโครงการต่าง ๆ ของทางอำเภอและหน่วยงานท้องถิ่น และให้คนของตัวเองทำงานของทางราชการทั้งสิ้น

กระผมคิดว่า การนับคะแนนในแต่ละหน่วยเลือกตั้งต้องมีการโกงคะแนนอย่างแน่นอน ขอให้ส่งตัวแทนพรรคได้สังเกตการณ์อย่างเข้มข้น

จึงขอรายงานท่านด้วยความเคารพ เพราะทางทั้งหน่วยงานราชการและผู้นำท้องที่และท้องถิ่นพึ่งพาไม่ได้ในเขต อ.เสริมงาม

 • ด้วยความเคารพอย่างสูง
 • ... ... ... ...

เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ[แก้ไข]

 1. กระทรวงมหาดไทย (2563, น. 9) เขียน "นเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี"

บรรณานุกรม[แก้ไข]

เอกสารต้นฉบับ
 • เสรีพิศุทธ์โชว์ จม. ร้องเรียนเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ลำปาง ถามพรรคฝั่ง รบ. จะทำอะไรก็ไม่ผิดใช่หรือไม่. (2563). สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/68656
 • เสรีพิศุทธ์โชว์ จม. อ้าง ปชช. ร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ลำปาง. (2563). สืบค้นจาก https://www.naewna.com/politic/499185
เอกสารอ้างอิง
 • กระทรวงมหาดไทย. (2563). คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 260/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ. สืบค้นจาก http://www.lampang13.com/archives/22431.

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์