จารึกแผ่นศิลาเมืองกำแพงเพชร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 จาฤกแผ่นศิลาอักษรไทยย่อที่เมืองกำแพงเพ็ชร

(คัดจากวชิรญาณรายเดือน เล่ม ๑ ฉบับที่ ๒ ปี ๑๒๔๖ น่า ๑๖๐)

คำจาฤกนี้ได้คัดมาจากตัวจำลอง ที่ในหอพระสมุดวชิรญาณ แต่แผ่นศิลานั้นกระเทาะเสียบ้างแล้ว อ่านไม่ได้ความ จึงได้ .ล. ไว้ แผ่นศิลานี้จาฤกในสมัยเดียวกับหลักที่ ๒ มีความดังนี้

ศักราช ๑๒๓๙ ปีระกาเดือนแปดออกห้าค่ำวันศุกรหนไทถัดเราปู .ล. สกุณินักสัดตว เมื่อยามอนนสถาปนาน้นนเปนหกค่ำแล้ พรญาฦไทยราชผู้เปนลูกพรญาเลือไทยเปนหลานพรญารามราช เมื่อได้เสวยราชในเมืองศรีสัชนาไลยศุโขไทยได้ราชาภิเศกอนนฝูงท้าวพรญาท้ง งหลายอนนมิศหาย อนนมีในสี่ทิศนี้ แต่งกรยาตงวายของฝางหมากมาลามาไหว้ บนนยดดยญอภิเศกเปนท้าวเปนพรญา จึงขึ้นชื่อศรีสุริยพรมหาธรมมราชาธิราช หากเอาพรศรีรัตนมหาธาตุอันนี้มาสถาปนาในเมืองนครปุนี้ปีน้นน พระมหาธาตุอนนนี้ใช่ธาตุอนนสามานคือพระธาตุแท้จริงแล้ เอาลุกแต่ลงกาทวีปพู้นมาดาย เอาทั้งพืชน์พระศรีมหาโพธิอันพระพุทธเจ้าเราเสด็จอยู่ใต้ต้นแล .ล. หลขุนมาราธิราชได้ปราบแก่สรรเพชญเดญญาณเปนพระพุทธ มาปลูกเบื้องหลังพระมหาธาตุนี้ ผิผู้ได้ไหว้นบคทำบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุแล พระศรีมหาโพธิอินี้ อาไสมีผลยานิสงสพร่ำไส คือดงงได้นบองค์พระเปนเจ้าบ้างแล้ ความดังนี้ เราบมีหากถลายคำพระพุทธเจ้าเราหารงงบอกไว้เอง ไสมเมื่อพระเปนเจ้าได้เปนพระพุทธอนนฉนี้ พชนมายุพิธีเราคนยังในเอย .ล. แต่เมื่อน้นน .ล. มาถึงบดดนี้ อาไสชนเราคนคลาจากร้อยนี้แล บดดนี้ถอยปีลงไปแล ยังแต่สิบเก้าปี .ล. มีคนถามว่านี่แต่คลาร้อยปีน้นน แลยงงคงแต่เก้าสิบเท้น้นน ได้คี่ปีแลสิ้น ให้แก้ว่าดังนี้ เมื่อปีน้นนพรญามหาธรมมราชเอาพระธาตุนี้ ชนคนถอยจากปีน้นนได้ร้อยสามสิบเก้าปี แลอนนนี้ ฉถอยน้นนอาไสในปีโถะแต่ปีน้นนมา แลฝูงเจ้าขุนพราหมณ เสรสถีถอยจากเปนมลากเปนดีเขาแต่น้นนแล้

ญงงฝูงรู้ษาลวกกโหรทายอยาอยูกกถอยแต่น้นนแล้.ล.อย่าเลยผิมีคนถามดังนี้ โสตแดวน้นน พระเจ้าเราได้เปนพระพุทธในใต้ต้นพระศรีมหาโพธิมาเถิงวนนสถาปนาพระศรีรตนธาตุ นี้ไว้ .ล. ให้แก้ว่า ดงงนี้ ผิจกกนบบด้วยปี ได้พันเก้าร้อยสี่สิบแปดปีน้นน พระได้เปนพระพุทธน้นนในปีวอก ผิจกกนบบด้วยเดือนได้ยี่สิบหมื่นสี่พนนหกสิบเดือน เดือนอันพระได้เปนพุทธน้นนในเดือนหกบุรณมี ผิจกกนบบด้วยวนนได้เจดแสนหมื่นสี่ร้อยหกสิบแปดวนน พระได้เปนพระพุทธน้นนในวนนพุทธ วนนบานไท วนนเตาญิ ผิมีคนถามสาสนาพระเปนเจ้ายงงเท่าใดจกกสิ้นอนน ให้แก้ว่าดงงนี้ แต่ปีอนนสถาปนาพระศรีรตนธาตุนี้เมื่อหน้าได้สามพนนเก้าปี จึงจกกสิ้นสาสนาพระพุทธเจ้า อนนอนึ่งโสดนบบแต่ปีสถาปนาพระมหาธาตุนี้ไป .ล. เก้าสิบเก้าปีเถิงในปีกุร อนนว่าพระปิฎกไตรนี้จกกหาย .ล. จกกรู้แท้แลมิได้เลย ญงงมีคนรู้คนนลเลกละน้อยใสธรมมแท้สาสนา อนนเปนต้นว่าพระมหาชาติ์หาคนสวดแลมิได้เลย ธรมมชาฎกอนนอื่นไส้มีต้นหาปลายมิได้ มีปลายหาต้นมิได้เลย ตนวกพระอภิธรมมไส้ พระปัฏฐานแลพระยมกจะหายเมื่อน้นนแล .ล. ได้พนนปีโสด ฝูงภิษุสงอนนจำศีลคงสิกษาบทสิอนนญงงมีสิกษาบทสิอนนหนักหนาหามิได้เลย

แต่น้นนเมื่อหน้าได้พนนปีโสด อนนว่าฝูงชีจกกทรงผ้าจีพรหามิได้เลย เท่าญงงนี้ผ้าเหลืองน้อยหนึ่งเนบในหูแลรู้จกกสาสนาพระเปนเจ้าดาย แต่น้นนเมื่อน่าได้พนนปีโสด อนนว่ารู้จกกผ้าจีพรจกกรู้จกกสรมณน่อยหนึ่งหามิได้เลย ถ้าพระเปนเจ้าที่นี่ก็ดีแห่งคนก็ดียงง .ล. เมื่อปีอนนจากสิ้นสาสนาพระพุทธเปนเจ้า .ล. เดือนหกบุรณมี .ล. สารวนน .ล. ไพสาข .ล. ถึงเมื่ออนนดังน้นนแล้ พระธาตุทั้งหลายอันมีในแผ่นดินนี้ก็ดี ในเทพโลกก็ดี ในนาคโลกก็ดี ให้ไปกลางหาวแลไปผชีกนนในลงกาทวีปเข้าอยู่ในคลองเตนมาสิดพระสถูปแล้ว จึงโหะไปอยู่ในต้นพระศรีมหาโพธิ ที่พระพุทธิเปนเจ้าตรศศแก่สรรเพชญเดชญาณ เปนพระพุทธเมื่อก่อนอนนจึงจกกดาลไฟไหม้พระธาตุทงงอนนสิ้น แลเปลวพุ่งขึ้นคุงพรหมโลก สาสนาพระพุทธ จกกสิ้นในวนนดงงกล่าวน้นนแล้ แต่น้นนเมื่อหน้าฝูงคนอนนจะได้รู้บุนยธรมมหามิได้เลย ญ่อมกะทำบาปกรมมแลจกกเอาตนไปเกิดในนรกไส้ .ล. ฝูงสารสดบุรุษท้งงหลายจงเร่งทำบุนยธรมมในสาสนาพระ พุทธเมื่อญงง .ล. ช่ววเราบัดนี้มีบุนยหนักหนา จึงจะได้มาเกิดทนนสาสนาพระเปนเจ้าไส้ จงทงงหลายหมั่นกะทำบูชาพระสถูปเจดีย์พระศรีมหาโพธิอนนเสมอต้งงต้นพระเจ้าเรา ผิผู้ใดได้ .ล. ด้วยใจ สรัทธาดงงอนนชีจกกปราถนาไปเกิดในเมืองฟ้า พระศรีอริยไมตรีลงมาเปนพระพุทธยิยมาเกิดในเมืองดินนี้ คาบดยวดได้ตาย ผิมีคนถามดงงนี้โสด ดงงรืแล ไปรู้รบบบปีเดือนวนนคืนอนนถอยเข้า ดงง อนนผู้ใดหารงงพิจารณาสังขยาครูดู แลรู้แท้ดงงอนนสิ้นให้ทนจำดังนี้ ผู้ครูสังขยาพิจารณาดูอนนคีต้นพรญาศรีสุริยพระมหาธรมมราชา ธิราช แลพรญามหาธรมมราชนั้นยังมีคุณอนนรู้ดงงรืบ้าง อนนให้ขานว่าดังนี้ พรญาธรมมราชน้นนคงเบญจศีล