ชาดก - ทุกนิบาตชาดก - ๒. สันถวรรค - ๙. อรกชาดก

จาก วิกิซอร์ซ

ชาดก - ทุกนิบาตชาดก - ๒. สันถวรรค - ๙. อรกชาดก

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน
๙. อรกชาดก
ว่าด้วยการแผ่เมตตา
[๑๘๗] ผู้ใดแล ย่อมอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งปวง ด้วยจิตเมตตาหาประมาณ
มิได้ ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ และเบื้องขวาง โดยประการทั้งปวง.
[๑๘๘] จิตเกื้อกูลหาประมาณมิได้ เป็นจิตบริบูรณ์อัน ผู้นั้นอบรมดีแล้ว
กรรมใด ที่เขาทำแล้วพอประมาณ กรรมนั้น จักไม่เหลืออยู่ในจิตนั้น.
จบ อรกชาดกที่ ๙.