Transclusion_Status_Detection_Tool

ดัชนี:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๖) - ๒๔๗๕ (๑).pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้า

- ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕
 1. คำนำ (น. ก)
 2. สารบาญ (น. ก)
 3. อธิบายเหตุการณ์ที่ไทยรบกับพะม่า (น. 1)
 4. ภาคที่ 1 เรื่อง ไทยกับพม่าทำสงครามกันครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี
  1. แผ่นดินสมเด็จพระไชยราชาธิราช
   1. สงครามครั้งที่ 1 คราวพะม่าตีเมืองเชียงกราน (น. 8)
  2. แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
   1. สงครามครั้งที่ 2 คราวสมเด็จพระสุริโยทัยขาดคอช้าง (น. 12)
   2. สงครามครั้งที่ 3 คราวรบกันด้วยเรื่องช้างเผือก (น. 26)
  3. แผ่นดินสมเด็จพระมหินทราธิราช
   1. สงครามครั้งที่ 4 คราวเสียงกรุงฯ แก่พระเจ้าหงสาวดี (น. 42)
  4. แผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
   1. สงครามครั้งที่ 5 คราวสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสสระ (น. 64)
   2. สงครามครั้งที่ 6 คราวรบพระยาพสิมที่เมืองสุพรรณ์ (น. 94)
   3. สงครามครั้งที่ 7 คราวรบพระเจ้าเชียงใหม่บ้านบ้านสระเกศ (น. 98)
   4. สงครามครั้งที่ 8 คราวพระเจ้าหงสาวดีล้อมกรุงฯ (น. 106)
  5. แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
   1. สงครามครั้งที่ 9 คราวพระมหาอุปราชายกมาครั้งแรก (น. 114)
   2. สงครามครั้งที่ 10 สมเด็จพระนเรศวรชนช้าง (น. 117)
   3. สงครามครั้งที่ 11 คราวไทยตีเมืองทะวาย เมืองตะนาวศรี (น. 131)
   4. สงครามครั้งที่ 12 คราวสมเด็จพระนเรศวรได้หัวเมืองมอญ (น. 139)
   5. สงครามครั้งที่ 13 คราวสมเด็จพระนเรศวรตีเมืองหงสาวดี ครั้งแรก (น. 142)
   6. สงครามครั้งที่ 14 คราวสมเด็จพระนเรศวรตีเมืองหงสาวดี ครั้งที่ 2 (น. 145)
   7. สงครามครั้งที่ 15 สงครามครั้งที่สุดของสมเด็จพระนเรศวร (น. 163)
  6. แผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ
   1. สงครามครั้งที่ 16 คราวพะม่าตีเมืองทะวาย (น. 173)
   2. สงครามครั้งที่ 17 คราวพะม่าตีเมืองเชียงใหม่ (น. 190)
  7. แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
   1. สงครามครั้งที่ 18 คราวพะม่าตีเมืองทะวาย (น. 196)
  8. แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
   1. สงครามครั้งที่ 19 คราวไทยตีเมืองเชียงใหม่ (น. 214)
   2. สงครามครั้งที่ 20 คราวรบพะม่าที่เมืองไทรโยค (น. 223)
   3. สงครามครั้งที่ 21 คราวไทยตีเมืองพะม่า (น. 228)
   4. สงครามครั้งที่ 22 คราวพะม่าล้อมกรุงศรีอยุธยา (น. 234)
  9. ว่างสงคราม
   1. ว่าด้วยเรื่องพงศาวดารเวลาว่างสงคราม (น. 234)
   2. ว่าด้วยเรื่องมูลเหตุที่จะเกิดรบกับพะม่า (น. 375)
  10. แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ
   1. สงครามครั้งที่ 23 คราวพะม่าตีหัวเมืองปักษ์ใต้ (น. 305)
   2. สงครามครั้งที่ 24 คราวเสียกรุงฯ ครั้งหลัง (น. 313)