Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ดัชนี:ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ (๑) - ๒๔๘๑.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประมวลกฎหมาย รัชกาลที่ ๑ (๑) - ๒๔๘๑.pdf

หน้า

- - ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๖ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔ ๔๔๕ ๔๔๖

คำนำ
 1. คำนำของผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย (น. ก–ค)
 2. คำนำของของผู้จัดพิมพ์ (น. จ–ญ)
 3. สารบาญ (น. ฎ)
กฎหมาย
 1. ประกาศพระราชปรารภ ลงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 จ.ศ. 1166 (น. 1–5)
 2. พระธรรมสาตร (น. 7–34)
 3. หลักอินทภาษ (น. 35–57)
 4. กฎมณเทิยรบาล (น. 58–129)
 5. พระธรรมนูน (น. 130–160)
 6. พระไอยการพรมศักดิ (น. 161–177)
 7. พระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน (น. 178–228)
 8. พระไอยการตำแหน่งนาทหารหัวเมือง (น. 229–271)
 9. พระไอยการบานผแนก (น. 272–293)
 10. พระไอยการลักษณรับฟ้อง (น. 294–327)
 11. พระไอยการลักษณภญาน (น. 328–357)
 12. พีสูทดำน้ำ พีสูทลุยเพลิง (น. 358–374)
 13. พระไอยการลักษณตระลาการ (น. 375–423)
 14. พระไอยการลักษณอุธร (น. 424–440)
ภาคผนวก
 1. นามอาลักษณ์ผู้ชุบและสถานที่เก็บแห่งต้นฉะบับ (น. 441)
 2. ตารางเทียบเลขมาตราระหว่างฉะบับพิมพ์นี้กับฉะบับพิมพ์ของกรมหลวงราชบุรี (น. 442)
 3. ใบบอกแก้คำผิด (น. 443–446)