Transclusion_Status_Detection_Tool

ดัชนี:ประมวล สญ สยาม-ฝรั่งเศส (๒๔๗๐).pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้า

- - ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ - ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ -
ความเบื้องต้น
สัญญา
 1. หนังสือสัญญาพระราชไมตรีประเทศสยามแลประเทศฝรั่งเศส ลงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 จ.ศ. 1218 (พ.ศ. 2399, 15 สิงหาคม ค.ศ. 1856) (น. 10–26)
  1. กฎหมายสำหรับพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งจะเข้ามาค้าขายในประเทศสยาม (น. 27–29)
  2. พิกัดภาษีนอกแลในที่จะเรียกเอาตามหนังสือสัญญานี้ (น. 29–33)
 2. หนังสือสัญญาเฃตร์แดนเมืองพระตะบอง ลงวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 จ.ศ. 1229 (พ.ศ. 2410, 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1867) (น. 34–39)
  1. ความเพิ่มเติม ลงวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 จ.ศ. 1232 (พ.ศ. 2413, 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1870) (น. 45–49)
  2. หนังสือไขข้อสัญญา ลงวัน 7 มิถุนายน พ.ศ. 2145 (ค.ศ. 1872) (น. 50–53)
 3. หนังสือสัญญา เรื่อง สุรา ทำกับคอเว็อนแม็นต์ฝรั่งเศส ลงวันแรม 13 ค่ำ เดือน 12 จ.ศ. 1229 (พ.ศ. 2410, 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1867) (น. 40–44)
 4. หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 3 ตุลาคม ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) (น. 54–58)
  1. สัญญาน้อย ลงวันเดียวกัน (น. 59–60)
  2. บรรทึกวาจา ลงวันเดียวกัน (น. 61–64)
 5. หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446) (น. 65–78)
 6. หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 23 มินาคม ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449, ค.ศ. 1907) (น. 79–84)
  1. สัญญาว่าด้วยปักปันเฃตร์แดน ลงวันเดียวกัน (น. 85–88)
  2. สัญญาว่าด้วยอำนาจศาลในกรุงสยาม สำหรับใช้แก่คนชาวเอเซียที่อยู่ในบังคับหรือในป้องกันฝรั่งเศส ลงวันเดียวกัน (น. 89–92)
  3. สัญญาว่าด้วยอนุญาตที่ดินริมฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่รัฐบาลริปัปลิกฝรั่งเศส (เช่า) ลงวันเดียวกัน (น. 93–95)
  4. ข้อบังคับสำหรับศาลต่างประเทศซึ่งตั้งขึ้นตามหนังสือสัญญาข้างต้น (น. 96–109)
 7. ประกาศใช้ หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี และการค้าขาย และการเดีรเรือ ระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2468 (น. 110–111)
  1. หนังสือสัญญา ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 (น. 112–156)
  2. โปรโตคล ว่าด้วยอำนาจศาลอันจะพึงใช้แก่คนสังกัดชาติฝรั่งเศส (พลเมือง และคนในบังคับ และคนในอารักขา) ในพระราชอาณาจักร์สยาม ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 (น. 157–166)
  3. โปรโตคล ว่าด้วยอนุสัญญาพิเศษและความตกลงบูรณการเพื่อวางระเบียบความเกี่ยวพันระวางสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศส ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 (น. 167–168)
 8. ประกาศใช้อนุสัญญาระวางสยามกับฝรั่งเศสเพื่อวางระเบียบความเกี่ยวพันฉะเพาะระวางสยามกับอินโดจีน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 (น. 169–170)
  1. อนุสัญญา ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 (น. 171–189)
  2. ประกาศตั้งผู้แทนฝ่ายสยามณคณะข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศส–สยามประจำแม่น้ำโขง ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2470 (น. 190–191)
ภาคผนวก