Transclusion_Status_Detection_Tool

ดัชนี:พระกวีนิพนธ์ฯ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๘๗.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สารบาญ
หน้า
1. คำนำ 1
2. โคลงสุภาพ เรื่อง รามเกียรติ 3
3. สุภาษิต 20
4. บทดอกสร้อยสุภาษิต 28
5. กลอนจารึกลับแลไฟ 32
6. บทพากย์ฤๅษี 41
7. ฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายตอบใน ร.ศ. 112 43
8. ร่ายดุษฎีสังเวยพระเจดีย์ยุทธหัดถี 50
9. เสภา ตอน พลายงามได้นางศรีมาลา 58
10. โคลงถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรม-
หลวงศรีรัตนโกสินทร์ในวันประสูติ

125
11. โคลงใส่ฉลาก 127
12. นิราสนครวัด 128

13. โคลงประดับพวงมาลาถวายพระศพ
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า

132
14. กลอนประทานหม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุ 133
15. โคลงประทานพระองค์เจ้าหญิงศิริรัตน์
บุษบง

135
16. โคลงประทานหม่อมกอบแก้ว 135