Transclusion_Status_Detection_Tool

ดัชนี:ไทยสถาปนากษัตริย์เขมร - สนร - ๒๕๐๕.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สารบัญ
หน้า
๑. ไทยสถาปนากษัตริย์เขมร
๒. พระบรมราชปฏิญญา ๒๑
๓. คำให้การของหลวงศรีเสนา ๒๖
๔. พระราชหัตถ์เลขาฯ รัชกาลที่ ๕ ทรงอาญัติศุภอักษร ๓๒
๕. ศุภอักษรองค์สมเด็จพระหริรักษ์ฯ ขอศัสตราวุธ ๓๓
๖. ศุภอักษรองค์สมเด็จพระหริรักษ์ฯ ถวายรายงานรบญวน ๓๙
๗. องค์สมเด็จพระหริรักษ์ฯ ถวายเครื่องมงคลราชบรรณาการ ๔๒
๘. พระบรมราชโองการเตือนให้ถวายรายงาน ๔๓
๙. องค์สมเด็จพระหริรักษารามมหาอิศราธิบดีถวายช้าง ๔๘
๑๐. องค์สมเด็จพระหริรักษ์ฯ ถวายรายงานอาการประชวร ๔๙
๑๑. รายงานข้อราชการเมืองอุดงมีไชย ๕๐
๑๒. พระยาอนุชิตชาญไชยจางวางบอกเรื่องพระยาอภัยภูเบศฯ ๕๒
๑๓. หนังสือสมเด็จเจ้าฟ้าทะละหะถึงพระยาคทาธรธรณินทร์ ๕๗
๑๔. พระราชดำริ เรื่อง โกศศพองค์สมเด็จพระหริรักษ์ฯ ๖๐
๑๕. ข้าหลวงไทยรายงานข้อราชการเมืองอุดงมีไชย ๖๖
๑๖. โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราชไปฟังราชการเมืองพระตะบอง ๖๘
๑๗. องค์สมเด็จพระนโรดมองค์พระหริราชดนัยขอพึ่งพระบารมี ๗๐

๑๘. องค์สมเด็จพระนโรดมกับพระหริราชดนัยรบญวนรบแขกจาม ๗๖
๑๙. ข้าหลวงเมืองพระตะบองถวายรายงานเขมรรบญวน ๘๐
๒๐. โอรสธิดาองค์สมเด็จพระหริรักษารามมหาอิศราธิบดี ๘๒
๒๑. โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งมรดกองค์สมเด็จพระหริรักษ์ ๘๔
๒๒. พระบรมราชโองการให้องค์สมเด็จพระนโรดมถวายคำชี้แจง ๘๘
๒๓. พรรณนาความวุ่นวายในเมืองอุดงมีไชย ๙๑
๒๔. พระราชหัตถ์เลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๙๘
๒๕. หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ๑๐๓
๒๖. สัญญาที่องค์สมเด็จพระนโรดมฯ ว่า ถูกบังคับให้ลงนาม ๑๐๕
๒๗. องค์พระนโรดมฯ กราบทูลว่า ถูกบีบบังคับให้ทำสัญญา ๑๑๐
๒๘. พระราชทานพระบรมราโชวาทแด่องค์สมเด็จพระนโรดม ๑๑๕
๒๙. พระราชหัตถ์เลขากระแสพระราชดำริถึงพระยาราชวรานุกูล ๑๑๗
๓๐. เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ไม่พาพระหริราชดนัยฯ ไปพระตะบอง ๑๒๐
๓๑. พระราชหัตถ์เลขาพระราชทานทูต ๑๒๒
๓๒. พระราชหัตถ์เลขาพระราชทานทูต ๑๒๖
๓๓. หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ๑๓๑
๓๔. สัญญาภาษีสุราร้อยชักสาม ๑๓๔
๓๕. สัญญาแก้ข้อสัญญาสุรา ๑๓๖
๓๖. ตราสมุหนายกถึงผู้รักษาเมืองนครเสียมราฐ ๑๓๗