ทิฎฐิสังยุตต์ - โสตาปัตติวรรค - ๑๑. อันตวาสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ทิฎฐิสังยุตต์ - โสตาปัตติวรรค - ๑๑. อันตวาสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๑๑. อันตวาสูตร
ว่าด้วยความเห็นว่าโลกมีที่สุด
[๔๓๖] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี

อยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกมีที่สุด? ภิกษุทั้งหลาย

กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน

ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.

จบ สูตรที่ ๑๑.

ดูเพิ่ม[แก้ไข]