ทิฎฐิสังยุตต์ - โสตาปัตติวรรค - ๑๒. อนันตวาสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ทิฎฐิสังยุตต์ - โสตาปัตติวรรค - ๑๒. อนันตวาสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๑๒. อนันตวาสูตร
ว่าด้วยความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุด
[๔๓๗] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี

อยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า โลกไม่มีที่สุด? ภิกษุ

ทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็น

รากฐาน ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่ได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

จบ สูตรที่ ๑๒.

ดูเพิ่ม[แก้ไข]