ทิฎฐิสังยุตต์ - โสตาปัตติวรรค - ๑๕. โหติตถาคตสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ทิฎฐิสังยุตต์ - โสตาปัตติวรรค - ๑๕. โหติตถาคตสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๑๕. โหติตถาคตสูตร
ว่าด้วยความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีก
[๔๔๐] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี

อยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สัตว์ เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว

ย่อมเกิดอีก? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลาย

มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้า.

จบ สูตรที่ ๑๕.

ดูเพิ่ม[แก้ไข]