ทิฎฐิสังยุตต์ - โสตาปัตติวรรค - ๑๖. นโหติตถาคตสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ทิฎฐิสังยุตต์ - โสตาปัตติวรรค - ๑๖. นโหติตถาคตสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๑๖. นโหติตถาคตสูตร
ว่าด้วยความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีก
[๔๔๑] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี

อยู่ เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่า สัตว์ เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว

ย่อมไม่เกิดอีก? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมี

พระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ เป็นผู้เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.

จบ สูตรที่ ๑๖.

ดูเพิ่ม[แก้ไข]