ท้าวฮุ่งท้าวเจือง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง จากฉบับราชบัณฑิตยสถาน

 • ก. = สะกดตามต้นฉบับใบลานภาษาลาว
 • ข. = สะกดตามภาษาไทยปัจจุบัน

โคลงบทที่ ๑[แก้ไข]

 • ก. บัดนี จักกลาวเตา เจืองหานมาเกิด

สมพานเพ็ง แผผนยออฺยอง

จอมก็ ทำ.......... ขาซายเป็นไหย

เซ็งซาอฺยอง เมืองทาวชูชุม


 • ข. บัดนี้ จักกล่าวเจ้าเจืองหาญ มาเกิด

สมภารเพ็งแผ่พล ยออย้อง

จอมก็ ทำเปลืองสร้างขาซาย เป็นใหญ่

เซ็งซ่าอย้องเมืองท้าว ชู่ชุม

โคลงบทที่ ๒[แก้ไข]

 • ก. ฟังยิน หึนหึนฟา ปีไหมฮวยเสียง พูนเยอ

ออละทึดด ฮมเมืองแสนทาว

ทุกเชียงอฺยอง นางจอมเป็นยอด เฮืองเฮือ

...คำเหลือ แดดมีหมูซาง งาซองอฺยูโฮง

 • ข. ฟังยิน หึ่นหึ่นฟ้าปีใหม่ ฮวายเสียง พู้นเยอ

อรทึมบดร่มเมือง แสนท้าง

ทุกเชียงเรืองเรื่อคำ เหลือแดด

มีหมู่ช้างงาซ้อง อยู่โรง


โคลงบทที่ ๓[แก้ไข]

 • ก. คูแวด..... เป็นเขือนขนงเมือง

โงงโงงเสียง พานพินพานสาง

บูนเฮืองนัน นางจอมเป็นอาด

เจาแนบขาง เทียมทาวบคา

 • ข. คูแวดล้อมเป็นเขื่อน ขนงเมือง

โงงโงงเสียงพานพิณ พานสร้าง

บุญเรืองนั่นนางจอม เป็นอาชญ์

เจ้าแนบข้างเทียมท้าว บ่คลา


โคลงบทที่ ๔[แก้ไข]

 • ก. โฮงฮาดถอง สาวทาวถนอมพู

อากานสาว บาวทูนทังนิว

บุลีทาว เมืองเม็งมะนุดสะโลก

หอชอฟา เฮืองสิวเฮือคำ

 • ข. โรงราชถ้องสาวถ่าว ถนอมภูป์

อาการสาวบ่าวทูน ทังนิ้ว

บุรีท้าวเมืองเม็ง มนุษยโลก

หอช่อฟ้าเรืองสิ้ว เรื่อคำ

โคลงบทที่ ๕[แก้ไข]

 • ก. ยดโยกทาว ไททีนามเดียว

ทันความทัน อฺยำจอมลาดให

หมอนคำเต็งขูนใหย บัวบานเจา ทังจอมยินยาก

เพาะเฟือ ไฮลูกเตา แทนเชือสืบสาย

 • ข. ยศโยคท้าวไท้ที่ นามเดียว

ทันความธรรม์ยำจอม ราชให้

หมอนคำเต็งขุนใหญ่ บัวบานเจ้าทังจอม ยินยาก

เพราะเพื่อไร้ลูกเต้า แทนเชื้อสืบสาย


โคลงบทที่ ๖[แก้ไข]

 • ก. แตนันเม็งก็ ฮับพากถอย ถนอมกาวบาไท

ปีปายเสียง ตอบความคนไช

มึงจง ไปไขถอย ไช...............

............... งามเมึอขอ วาเนอ

 • ข. แต่นั้นเม็งก็ รับพากย์ถ้อยถนอมกล่าว บาไท

ปีปายเสียงตอบความ คนใช้

มึงจ่ง ไปไขถ้อยใช้..... ..........

.................... งามเมือขอ ว่าเนอ


โคลงบทที่ ๗[แก้ไข]

 • ก. มันก็ ลาบาดแลว เลยเลาไปถวย

จอมก็ ยินดีโดย ดังเฮียมแถลงถอย

เลยลวด ผายควมตาน เทวีทุกเยือง

คึดไค ไดลูกนอย แทนเชือสืบสาย

 • ข. มันก็ ลาบาทแล้วเลยเล่า ไปถวาย

จอมก็ ยินดีโดยดั่งเรียม แถลงถ้อย

เลยลวด ผายความต้านเทวี ทุกเยื่อง

คึดใคร่ได้ลูกน้อย แทนเชื้อสืบสาย