ธมฺมานุโลมปจฺจนีเย ทุกทุกปฎฺฐานํ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ธมฺมานุโลมปจฺจนีเย ทุกทุกปฎฺฐานํ

๑-๑. เหตุทุก-สเหตุกทุกํ

๑. เหตุํ สเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นสเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ นเหตุํ สเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นสเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุํ สเหตุกญฺจ นเหตุํ สเหตุกญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นสเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (สํขิตฺตํฯ) เหตุยา ตีณิ, อารมฺมเณ เอกํ…เป.… อวิคเต ปญฺจฯ

๒. นเหตุํ สเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นสเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ นเหตุปจฺจยา… (สํขิตฺตํฯ) นเหตุยา เอกํ, นอารมฺมเณ ตีณิ…เป.… โนวิคเต ตีณิฯ

(สหชาตวารมฺปิ…เป.… สมฺปยุตฺตวารมฺปิ ปฎิจฺจวารสทิสํฯ)

เหตุ-อารมฺมณปจฺจยา

๓. เหตุ สเหตุโก ธโมฺม นเหตุสฺส นสเหตุกสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๑)

เหตุ สเหตุโก ธโมฺม นเหตุสฺส นสเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เหตุ สเหตุโก ธโมฺม นนเหตุสฺส นสเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ เหตุ สเหตุโก ธโมฺม นเหตุสฺส นสเหตุกสฺส จ นนเหตุสฺส นสเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓)

นเหตุ สเหตุโก ธโมฺม นนเหตุสฺส นสเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ นเหตุ สเหตุโก ธโมฺม นเหตุสฺส นสเหตุกสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ นเหตุ สเหตุโก ธโมฺม นเหตุสฺส นสเหตุกสฺส จ นนเหตุสฺส นสเหตุกสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (๓) (สํขิตฺตํฯ)

เหตุยา เอกํ, อารมฺมเณ ฉ, อธิปติยา เทฺว…เป.… อวิคเต ปญฺจฯ (ปญฺหาวารํ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๔. เหตุํ อเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นอเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

นเหตุํ อเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นอเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ) เหตุยา จตฺตาริฯ

๑-๒. เหตุทุก-เหตุสมฺปยุตฺตทุกํ

๕. เหตุํ เหตุสมฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นเหตุสมฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ (สเหตุกสทิสํฯ)

เหตุํ เหตุวิปฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นเหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (๑)

นเหตุํ เหตุวิปฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นเหตุวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ เหตุยา จตฺตาริฯ

๑-๓-๕. เหตุทุก-เหตุสเหตุกาทิทุกานิ

๖. เหตุํ เหตุเญฺจว สเหตุกญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นเหตุ เจว นอเหตุโก จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

นเหตุํ สเหตุกเญฺจว น จ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นอเหตุโก เจว นนเหตุ จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

๗. เหตุํ เหตุเญฺจว เหตุสมฺปยุตฺตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นเหตุ เจว นเหตุวิปฺปยุโตฺต จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

นเหตุํ เหตุสมฺปยุตฺตเญฺจว น จ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นเหตุวิปฺปยุโตฺต เจว นนเหตุ จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

๘. นเหตุํ นเหตุํ สเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นเหตุ นสเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา อธิปติยา เอกํฯ

นเหตุํ นเหตุํ อเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นเหตุ นอเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

๑-๖-๑๒. เหตุทุก-จูฬนฺตรทุกาทิ

๙. นเหตุ อปฺปจฺจโย ธโมฺม นนเหตุสฺส นอปฺปจฺจยสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย…เป.… นเหตุ อปฺปจฺจโย ธโมฺม นเหตุสฺส นอปฺปจฺจยสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ นเหตุ อปฺปจฺจโย ธโมฺม นเหตุสฺส นอปฺปจฺจยสฺส จ นนเหตุสฺส นอปฺปจฺจยสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย…เป.…ฯ (อสงฺขตํ อปฺปจฺจยสทิสํฯ)

๑๐. นเหตุ สนิทสฺสโน ธโมฺม นนเหตุสฺส นสนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ นเหตุ สนิทสฺสโน ธโมฺม นเหตุสฺส นสนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ นเหตุ สนิทสฺสโน ธโมฺม นเหตุสฺส นสนิทสฺสนสฺส จ นนเหตุสฺส นสนิทสฺสนสฺส จ ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อารมฺมเณ ตีณิฯ

เหตุํ อนิทสฺสนํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นอนิทสฺสโน ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๑๑. นเหตุํ สปฺปฎิฆํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นสปฺปฎิโฆ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา เอกํฯ

เหตุํ อปฺปฎิฆํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นอปฺปฎิโฆ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๑๒. นเหตุํ รูปิํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นรูปี ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

เหตุํ อรูปิํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นอรูปี ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๑๓. นเหตุํ โลกิยํ ธมฺมํ ปจฺจยา นนเหตุ นโลกิโย ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

เหตุํ โลกุตฺตรํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นโลกุตฺตโร ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ นเหตุํ โลกุตฺตรํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นโลกุตฺตโร ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุํ โลกุตฺตรญฺจ นเหตุํ โลกุตฺตรญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นโลกุตฺตโร ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา ตีณิฯ

๑๔. เหตุํ เกนจิ วิเญฺญยฺยํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นเกนจิ วิเญฺญโยฺย ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา นวฯ

เหตุํ นเกนจิ วิเญฺญยฺยํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นนเกนจิ วิเญฺญโยฺย ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา นวฯ

๑-๑๓-๑๘. เหตุทุก-อาสวโคจฺฉกํ

๑๕. เหตุํ อาสวํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นอาสโว ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ปญฺจฯ

เหตุํ โนอาสวํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นโนอาสโว ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ปญฺจฯ

๑๖. นเหตุํ สาสวํ ธมฺมํ ปจฺจยา นนเหตุ นสาสโว ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

เหตุํ อนาสวํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นอนาสโว ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๑๗. เหตุํ อาสวสมฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นอาสวสมฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา นวฯ

เหตุํ อาสววิปฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นอาสววิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๑๘. เหตุํ อาสวเญฺจว สาสวญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นอาสโว เจว นอนาสโว จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ปญฺจฯ

เหตุํ สาสวเญฺจว โน จ อาสวํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นอนาสโว เจว นโน จ อาสโว ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ปญฺจฯ

๑๙. เหตุํ อาสวเญฺจว อาสวสมฺปยุตฺตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นอาสโว เจว นอาสววิปฺปยุโตฺต จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

นเหตุํ อาสวสมฺปยุตฺตเญฺจว โน จ อาสวํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นอาสววิปฺปยุโตฺต เจว นโนอาสโว จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๒๐. นเหตุํ อาสววิปฺปยุตฺตํ สาสวํ ธมฺมํ ปจฺจยา นนเหตุ อาสววิปฺปยุโตฺต นสาสโว ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (โลกิยสทิสํฯ)

เหตุํ อาสววิปฺปยุตฺตํ อนาสวํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ อาสววิปฺปยุโตฺต นอนาสโว ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ นเหตุํ อาสววิปฺปยุตฺตํ อนาสวํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ อาสววิปฺปยุโตฺต นอนาสโว ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุํ อาสววิปฺปยุตฺตํ อนาสวญฺจ นเหตุํ อาสววิปฺปยุตฺตํ อนาสวญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ อาสววิปฺปยุโตฺต นอนาสโว ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา ตีณิฯ

๑-๑๙-๕๓. เหตุทุก-สโญฺญชนาทิโคจฺฉกํ

๒๑. เหตุํ สโญฺญชนํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ โนสโญฺญชโน ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๒๒. เหตุํ คนฺถํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ โนคโนฺถ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา นวฯ

๒๓. เหตุํ โอฆํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ โนโอโฆ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ปญฺจฯ

๒๔. เหตุํ โยคํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ โนโยโค ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ปญฺจฯ

๒๕. เหตุํ นีวรณํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ โนนีวรโณ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๒๖. นเหตุํ ปรามาสํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ โนปรามาโส ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๑-๕๔-๘๑. เหตุทุก-มหนฺตรทุกาทิ

๒๗. เหตุํ สารมฺมณํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นสารมฺมโณ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

นเหตุํ อนารมฺมณํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นอนารมฺมโณ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๒๘. นเหตุํ จิตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ โนจิโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

เหตุํ โนจิตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นโนจิโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๒๙. เหตุํ เจตสิกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นเจตสิโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

นเหตุํ อเจตสิกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นอเจตสิโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๓๐. เหตุํ จิตฺตสมฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นจิตฺตสมฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

นเหตุํ จิตฺตวิปฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นจิตฺตวิปฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๓๑. เหตุํ จิตฺตสํสฎฺฐํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นจิตฺตสํสโฎฺฐ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

นเหตุํ จิตฺตวิสํสฎฺฐํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นจิตฺตวิสํสโฎฺฐ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๓๒. เหตุํ จิตฺตสมุฎฺฐานํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ โนจิตฺตสมุฎฺฐาโน ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

นเหตุํ โนจิตฺตสมุฎฺฐานํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นโนจิตฺตสมุฎฺฐาโน ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๓๓. เหตุํ จิตฺตสหภุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ โนจิตฺตสหภู ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

นเหตุํ โนจิตฺตสหภุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นโนจิตฺตสหภู ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๓๔. เหตุํ จิตฺตานุปริวตฺติํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ โนจิตฺตานุปริวตฺตี ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

นเหตุํ โนจิตฺตานุปริวตฺติํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นโนจิตฺตานุปริวตฺตี ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๓๕. เหตุํ จิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ โนจิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐาโน ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

นเหตุํ โนจิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นโนจิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐาโน ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๓๖. เหตุํ จิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานสหภุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ โนจิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานสหภู ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

นเหตุํ โนจิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานสหภุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นโนจิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานสหภู ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๓๗. เหตุํ จิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานานุปริวตฺติํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ โนจิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานานุปริวตฺตี ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

นเหตุํ โนจิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานานุปริวตฺติํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นโนจิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานานุปริวตฺตี ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิ (สํขิตฺตํฯ นยวเสน วิตฺถาเรตพฺพํ)ฯ

๑-๘๒-๙๘. เหตุทุก-ทสฺสเนนปหาตพฺพทุกาทิ

๓๘. เหตุํ ทสฺสเนน ปหาตพฺพํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นทสฺสเนน ปหาตโพฺพ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

นเหตุํ นทสฺสเนน ปหาตพฺพํ ธมฺมํ ปจฺจยา นนเหตุ นนทสฺสเนน ปหาตโพฺพ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิเมวฯ

๓๙. เหตุํ ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

นเหตุํ นทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเหตุ นนทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา เอกํฯ

๑-๙๙. เหตุทุก-สรณทุกํ

๔๐. เหตุํ สรณํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นสรโณ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ นเหตุํ สรณํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นสรโณ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุํ สรณญฺจ นเหตุํ สรณญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ นสรโณ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา ตีณิฯ

นเหตุํ อรณํ ธมฺมํ ปจฺจยา นนเหตุ นอรโณ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ นเหตุํ อรณํ ธมฺมํ ปจฺจยา นเหตุ นอรโณ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ นเหตุํ อรณํ ธมฺมํ ปจฺจยา นเหตุ นอรโณ จ นนเหตุ นอรโณ จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา ตีณิฯ

๒-๑. สเหตุกทุก-เหตุทุกํ

๔๑. สเหตุกํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสเหตุโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

อเหตุกํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอเหตุโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิ… เหตุยา ฉฯ

สเหตุกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอเหตุโก นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๓-๑. เหตุสมฺปยุตฺตทุก-เหตุทุกํ

๔๒. เหตุสมฺปยุตฺตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุสมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

เหตุวิปฺปยุตฺตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุวิปฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิ… เหตุยา ฉฯ

เหตุสมฺปยุตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุวิปฺปยุโตฺต นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๔-๑. เหตุสเหตุกทุก-เหตุทุกํ

๔๓. เหตุเญฺจว สเหตุกํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ เจว นอเหตุโก จ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

สเหตุกเญฺจว น จ เหตุํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอเหตุโก เจว นน จ เหตุ นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

๕-๑. เหตุเหตุสมฺปยุตฺตทุก-เหตุทุกํ

๔๔. เหตุเญฺจว เหตุสมฺปยุตฺตญฺจ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุ เจว นเหตุวิปฺปยุโตฺต จ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

เหตุสมฺปยุตฺตเญฺจว น จ เหตุํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเหตุวิปฺปยุโตฺต เจว นน จ เหตุ นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

๗-๑๓-๑. จูฬนฺตรทุกาทิ-เหตุทุกํ

๔๕. สปฺปจฺจยํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอปฺปจฺจโย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

สปฺปจฺจยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอปฺปจฺจโย นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ (สงฺขตํ สปฺปจฺจยสทิสํ)ฯ

๔๖. อนิทสฺสนํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอนิทสฺสโน นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

อนิทสฺสนํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสนิทสฺสโน นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

๔๗. อปฺปฎิฆํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอปฺปฎิโฆ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

อปฺปฎิฆํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสปฺปฎิโฆ นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

๔๘. อรูปิํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอรูปี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

รูปิํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นรูปี นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ

อรูปิํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอรูปี นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๔๙. โลกิยํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นโลกุตฺตโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

โลกุตฺตรํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นโลกุตฺตโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิ… เหตุยา จตฺตาริฯ

โลกิยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นโลกุตฺตโร นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

โลกุตฺตรํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นโลกิโย นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา เอกํ… เหตุยา เทฺวฯ

๕๐. เกนจิ วิเญฺญยฺยํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเกนจิ วิเญฺญโยฺย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

นเกนจิ วิเญฺญยฺยํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนเกนจิ วิเญฺญโยฺย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

เกนจิ วิเญฺญยฺยํ เหตุญฺจ นเกนจิ วิเญฺญยฺยํ เหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเกนจิ วิเญฺญโยฺย นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา นวฯ

เกนจิ วิเญฺญยฺยํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเกนจิ วิเญฺญโยฺย นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา นวฯ

๑๔-๑. อาสวทุก-เหตุทุกํ

๕๑. อาสวํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนอาสโว นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

โนอาสวํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นโนอาสโว นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

อาสวํ เหตุญฺจ โนอาสวํ เหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนอาสโว นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ (สพฺพตฺถ ปญฺจฯ)

โนอาสวํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นโนอาสโว นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ปญฺจฯ

๑๕-๑. สาสวทุก-เหตุทุกํ

๕๒. สาสวํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอนาสโว นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

อนาสวํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอนาสโว นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิ… เหตุยา จตฺตาริฯ (โลกิยทุกสทิสํฯ)

๑๖-๑. อาสวสมฺปยุตฺตทุก-เหตุทุกํ

๕๓. อาสวสมฺปยุตฺตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอาสวสมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

อาสววิปฺปยุตฺตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอาสววิปฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

อาสวสมฺปยุตฺตํ เหตุญฺจ อาสววิปฺปยุตฺตํ เหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอาสวสมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิ… เหตุยา นวฯ

อาสวสมฺปยุตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอาสวสมฺปยุโตฺต นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

อาสววิปฺปยุตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอาสวสมฺปยุโตฺต นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา จตฺตาริฯ

๑๗-๑. อาสวสาสวทุก-เหตุทุกํ

๕๔. อาสวเญฺจว สาสวญฺจ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอาสโว เจว นอนาสโว จ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

สาสวเญฺจว โน จ อาสวํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอาสโว เจว นอนาสโว จ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เอกํฯ

อาสวเญฺจว สาสวํ เหตุญฺจ สาสวเญฺจว โน จ อาสวํ เหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอาสโว เจว นอนาสโว จ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา ปญฺจฯ

อาสวเญฺจว สาสวญฺจ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอนาสโว เจว นโนอาสโว จ นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ปญฺจฯ

๑๘-๑. อาสวอาสวสมฺปยุตฺตทุก-เหตุทุกํ

๕๕. อาสวเญฺจว อาสวสมฺปยุตฺตญฺจ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอาสโว เจว นอาสววิปฺปยุโตฺต จ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

อาสวสมฺปยุตฺตเญฺจว โน จ อาสวํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอาสโว เจว นอาสววิปฺปยุโตฺต จ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา จตฺตาริฯ

อาสวเญฺจว อาสวสมฺปยุตฺตญฺจ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอาสววิปฺปยุโตฺต เจว นโน จ อาสโว นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

อาสวสมฺปยุตฺตเญฺจว โน จ อาสวํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอาสววิปฺปยุโตฺต เจว นโน จ อาสโว นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิ… เหตุยา จตฺตาริฯ

๑๙-๑. อาสววิปฺปยุตฺตสาสวทุก-เหตุทุกํ

๕๖. อาสววิปฺปยุตฺตํ สาสวํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อาสววิปฺปยุโตฺต นอนาสโว นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

อาสววิปฺปยุตฺตํ อนาสวํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อาสววิปฺปยุโตฺต นอนาสโว นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิ… เหตุยา จตฺตาริฯ

อาสววิปฺปยุตฺตํ สาสวํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อาสววิปฺปยุโตฺต นอนาสโว นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อาสววิปฺปยุตฺตํ อนาสวํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ อาสววิปฺปยุโตฺต นสาสโว นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เทฺวฯ

๒๐-๕๔-๑. สโญฺญชนโคจฺฉกาทิ-เหตุทุกํ

๕๗. สโญฺญชนํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนสโญฺญชโน นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ

๕๘. คนฺถํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนคโนฺถ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ

๕๙. โอฆํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนโอโฆ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ

๖๐. โยคํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนโยโค นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ

๖๑. นีวรณํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนนีวรโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ

๖๒. โนปรามาสํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นโนปรามาโส นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๕๕-๖๘-๑. มหนฺตรทุกาทิ-เหตุทุกํ

๖๓. สารมฺมณํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสารมฺมโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

สารมฺมณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอนารมฺมโณ นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อนารมฺมณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอนารมฺมโณ นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ สารมฺมณํ นเหตุญฺจ อนารมฺมณํ นเหตุญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอนารมฺมโณ นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา ตีณิฯ

๖๔. โนจิตฺตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นโนจิโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

จิตฺตํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนจิโตฺต นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๖๕. เจตสิกํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นเจตสิโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

เจตสิกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอเจตสิโก นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๖๖. จิตฺตสมฺปยุตฺตํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นจิตฺตสมฺปยุโตฺต นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ (สํขิตฺตํฯ)

๖๗. จิตฺตสํสฎฺฐํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นจิตฺตสํสโฎฺฐ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๖๘. จิตฺตสมุฎฺฐานํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนจิตฺตสมุฎฺฐาโน นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๖๙. จิตฺตสหภุํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนจิตฺตสหภู นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๗๐. จิตฺตานุปริวตฺติํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนจิตฺตานุปริวตฺตี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๗๑. จิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนจิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐาโน นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๗๒. จิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานสหภุํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนจิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานสหภู นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๗๓. จิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานานุปริวตฺติํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนจิตฺตสํสฎฺฐสมุฎฺฐานานุปริวตฺตี นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๗๔. พาหิรํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นพาหิโร นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

อชฺฌตฺติกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอชฺฌตฺติโก นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๗๕. โนอุปาทา เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นโนอุปาทา นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

อุปาทา นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนอุปาทา นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… เหตุยา ตีณิฯ

๗๖. อุปาทินฺนํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอุปาทิโนฺน นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

อนุปาทินฺนํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอุปาทิโนฺน นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา จตฺตาริฯ

อุปาทินฺนํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอนุปาทิโนฺน นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

อนุปาทินฺนํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอุปาทิโนฺน นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา เทฺวฯ

๖๙-๘๒-๑. อุปาทานโคจฺฉกาทิ-เหตุทุกํ

๗๗. อุปาทานํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนอุปาทาโน นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ

๗๘. กิเลสํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ โนกิเลโส นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ

๘๓-๑. ปิฎฺฐิทุก-เหตุทุกํ

๗๙. ทสฺสเนน ปหาตพฺพํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นทสฺสเนน ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

นทสฺสเนน ปหาตพฺพํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นทสฺสเนน ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา จตฺตาริฯ

ทสฺสเนน ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนทสฺสเนน ปหาตโพฺพ นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

นทสฺสเนน ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นทสฺสเนน ปหาตโพฺพ นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา เทฺวฯ

๘๐. ภาวนาย ปหาตพฺพํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ นภาวนาย ปหาตพฺพํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นภาวนาย ปหาตโพฺพ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา จตฺตาริฯ

ภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนภาวนาย ปหาตโพฺพ นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

นภาวนาย ปหาตพฺพํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นภาวนาย ปหาตโพฺพ นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา เทฺวฯ

๘๑. ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

นทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ (สพฺพตฺถ ปเญฺห สํขิตฺตํฯ)

ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นนทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ นทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เทฺวฯ (สํขิตฺตํฯ)

๑๐๐-๑-๖. สรณทุก-เหตุทุกาทิ

๘๒. สรณํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา… ตีณิฯ

อรณํ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา จตฺตาริฯ

สรณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอรโณ นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

อรณํ นเหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นนเหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา เทฺวฯ

๘๓. สรณํ สเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นสเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

อรณํ สเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นสเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา เทฺวฯ

สรณํ อเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอรโณ นอเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

อรณํ อเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นอเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา เทฺวฯ

๘๔. สรณํ เหตุสมฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นเหตุสมฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ อรณํ เหตุสมฺปยุตฺตํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นเหตุสมฺปยุโตฺต ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา เทฺวฯ (สเหตุกทุกสทิสํฯ)

๘๕. สรณํ เหตุเญฺจว สเหตุกญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอรโณ นเหตุ เจว นอเหตุโก จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

อรณํ เหตุเญฺจว สเหตุกญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นเหตุ เจว นอเหตุโก จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา เทฺวฯ

สรณํ สเหตุกเญฺจว น จ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอรโณ นอเหตุโก เจว นน จ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

อรณํ สเหตุกเญฺจว น จ เหตุํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นอเหตุโก เจว นน จ เหตุ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา เทฺวฯ

๘๖. สรณํ เหตุเญฺจว เหตุสมฺปยุตฺตญฺจ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอรโณ นเหตุ เจว นเหตุวิปฺปยุโตฺต จ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (เหตุสเหตุกทุกสทิสํฯ)

๘๗. สรณํ นเหตุํ สเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นเหตุ นสเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํฯ

อรณํ นเหตุํ สเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นเหตุ นสเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เอกํ… เหตุยา เทฺวฯ

อรณํ นเหตุํ อเหตุกํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นเหตุ นอเหตุโก ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

๑๐๐-๗-๑๓. สรณทุก-จูฬนฺตรทุกาทิ

๘๘. อรโณ อปฺปจฺจโย ธโมฺม นสรณสฺส นอปฺปจฺจยสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

๘๙. อรโณ อสงฺขโต ธโมฺม นสรณสฺส นอสงฺขตสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ

๙๐. อรโณ สนิทสฺสโน ธโมฺม นอรณสฺส นสนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ อรโณ สนิทสฺสโน ธโมฺม นสรณสฺส นสนิทสฺสนสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโยฯ (สํขิตฺตํฯ)

๑๐๐-๑๔-๕๔. สรณทุก-อาสวาทิโคจฺฉกานิ

๙๑. สรณํ อาสวํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ โนอาสโว ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ สรณํ อาสวํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอรโณ โนอาสโว ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ สรณํ อาสวํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ โนอาสโว จ นอรโณ โนอาสโว จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยาฯ

สรณํ โนอาสวํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นอรโณ นโนอาสโว ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

๙๒. อรณํ สาสวํ ธมฺมํ ปจฺจยา นสรโณ นสาสโว ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ

อรณํ อนาสวํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นอนาสโว ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ (เอเตน อุปาเยน สพฺพตฺถ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

๑๐๐-๕๕-๘๒. สรณทุก-มหนฺตรทุกาทิ

๙๓. สรณํ สารมฺมณํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นสารมฺมโณ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ อรณํ สารมฺมณํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นสารมฺมโณ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (สํขิตฺตํฯ)

๑๐๐-๘๓. สรณทุก-ปิฎฺฐิทุกํ

๙๔. สรณํ ทสฺสเนน ปหาตพฺพํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นทสฺสเนน ปหาตโพฺพ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ เหตุยา เอกํฯ

อรณํ นทสฺสเนน ปหาตพฺพํ ธมฺมํ ปจฺจยา นอรโณ นนทสฺสเนน ปหาตโพฺพ ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (สํขิตฺตํฯ)

๙๕. อรณํ สอุตฺตรํ ธมฺมํ ปจฺจยา นสรโณ นสอุตฺตโร ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ

อรณํ อนุตฺตรํ ธมฺมํ ปฎิจฺจ นสรโณ นอนุตฺตโร ธโมฺม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยาฯ (สหชาตวารมฺปิ…เป.… ปญฺหาวารมฺปิ วิตฺถาเรตพฺพํฯ)

ธมฺมานุโลมปจฺจนีเย ทุกทุกปฎฺฐานํ นิฎฺฐิตํฯ

อนุโลมปจฺจนียปฎฺฐานํ นิฎฺฐิตํฯ