ธรรมสี่ประการ-ที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้ว

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ธรรมสี่ประการนี้ สี่ประการเป็นไฉน คือ

  1. ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงกำหนดรู้ไว้ก็มี
  2. ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงละเสียก็มี
  3. ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงให้เจริญก็มี
  4. ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงกระทำให้แจ้งก็มี
  • อุปาทานขันธ์ห้า นี้เรียกว่า ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงกำหนดรู้ไว้
  • อวิชชา และภวตัณหา นี้เรียกว่า ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงละเสีย
  • สมถะและวิปัสสนา นี้เรียกว่า ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงให้เจริญ
  • วิชชาและวิมุตติ นี้เรียกว่า ธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงกระทำให้แจ้ง

อ้างอิง[แก้ไข]