ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ภาษาสันสกฤต

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรพากย์ภาษาสันกฤตนี้ ยกมาจาก "อัธยายที่ 26" ชื่อ "ธร์มจกฺรปฺรวรฺตนปริวรฺตะ ษฑฺวึศะ" ของคัมภีร์ลลิตวิสตระ ว่าด้วยพระพุทธประวัติฝ่ายมหายาน เนื้อหาในอัธยายนี้ มีความยาวพอสมควร แต่ส่วนหนึ่งของเนื้อหาได้สอดแทรกการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกแก่พรปัญจวัคคีย์ไว้ คือธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร เรียกในภาษาสันสกฤตว่า ธรฺมจกฺรปฺรวรฺตนสูตระ มีเนื้อหา ดังต่อไป

ธรฺมจกฺรปฺรวรฺตนสูตระ (สันสกฤต)[แก้ไข]

อิติ ภิกษะวัสตะถาคะโต ราตรยาห์ ประถะเม ยาเม ตูษณีภาเวนาธิวาสะยะติ สมะ | ราตรยา มัธยะเม ยาเม สังรัญชนียาง กะถาง ประวรรตะยะติ สมะ| ราตรยาห์ ปัศจิเม ยาเม ปัญจะกาน ภัทระวรรคียานามันตรัยตะทะโวจัต - ทวาวิเมา ภิกษะวะห์ ประวรชิตะสยานตาวะกระเมา | ยะศจะ กาเมษุ กามัสุขัลลิกา โยโค หีโน ครามยะห์ ปารถักชะนิกโก นาละมารโย'นรโถปะสังหิโต นายะตยาง พรัหมะจะริยายะ นะ นิรวิเท นะ วิราคายะ นะ นิโรธายะ นาภิชญายะ นะ สังโพธะเย นะ นิรวาณายะ สังวรรตะเต | ยา เจยะมะมะธยะมา ประติปะทา อาตมะกายะกลามะถานุโยโค ทุห์โข'นรโถปะสังหิโต ทฤษฏะธรรมะทุห์ขะศจายะตยาง จะ ทุห์ขะวิปากะห์ | เอเตา จะ ภิกษะโว ทวาทันตาวะนุปะคัมยะ มัธยะมะไยวะ ประติปะทา ตะถาคะโต ธรรมัง เทศะยะติ-ยะทุตะ สัมยักทฤษฏิห์ สัมยักสังกัลปะห์ สัมยักวาก สัมยักกรรมานตะห์ สัมยักอาชีวะห์ สัมยักวยายามะห์ สัมยักสมฤติห์ สัมยักสมาธิริติ | จัตวารีมานิ ภิกษะวะ อารยะสัตยานิ | กะตะมานิ จัตวาริ? ทุห์ขัง ทุห์ขะสมุทโย ทุห์ขะนิโรโธ ทุห์ขะนิโรธะคามินี ประติปัต | ตะตระ กะตะมัท ทุห์ขัม? ชาติระปิ ทุห์ขัง ชราปิ ทุห์ขัง วยาธิระปิ ทุห์ขัง มะระณะมะปิ อะปะริยะสังประโยโค'ปิ ปริยะวิประโยโค'ปิ ทุห์ขัม | ยะทะปิ อิจฉัน ปรเยษะมาโณ นะ ละภะเต ตะทะปิ ทุห์ขัม | สังกเษปาต ปัญโจปาทานะสกันธา ทุห์ขัม อิทะมุจยะเต ทุห์ขัม | ตะตระ กะตะโม ทุห์ขะสมุทะยาห์? เยยัง ตฤษณา เปานรภะวิกี นันทีราคะสะหะคะตา ตะตระตะตราภินันทินี อะยะมุจยะเต ทุห์ขุสมุทะยะห์ | ตะตระ กะตะโม ทุห์ขะนิโรธะห์? โย'สยา เอวะ ตฤษณายาห์ ปุนรภะวิกยา นันทีราคะสะหะคะตายาสตะตระตะตราภินันทินยา ชะนิกายา นิรวรรติกายา อะเศโษ วิราโค นิโรธะห์ อะยัง ทุห์ขะนิโรธะห์ | ตะตระ กะตะมา ทุห์ขะนิโรธะคามินี ประติปัต? เอษะ เอวารยาษฏางคะมารคะห์ | ตัทยะถา | สัมยักทฤษฏิรยาวัตสัมยักสมาธิริติ | อิทะมุจยะเต ทุห์ขะนิโรธะคามินี ประติปะทารยะสัตยะมิติ | อิมานิ ภิกษะวะศจัตวารยารยะสัตยานิ | อิติ ทุห์ขะมิติ เม ภิกษะวะห์ ปุรวะมะศรุเตศุ ธรรเมษุ โยนิโศมนสิการาทพะหุลีการาชชญานะมุตปันนัง จักษุรุตปันนัง วิทโยตปันนา ภูริรุตปันนา เมโฆตปันนา ปรัชโญตปันนา อาโลกะห์ ปราทุรภูตาห์ | อะยัง ทุห์ขะสะมุทะยะ อิติ เม ภิกษะวะห์ ปูรวะมะศรุเตษุ ธรรเมษุ โยนิโศมนสิการาทพะหุลีการาชชญานะมุตปันนัง จักษุรุตปันนัง วิทโยตปันนา ภูริรุตปันนา เมโฆตปันนา ปรัชโญตปันนา อาโลกะห์ ปราทุรภูตาห์ | อะยัง ทุห์ขุนิโรธะ อิติ เม ภิกษะวะห์ สรรวัง ปูรวะวัทยาวะทาโลกะห์ ปราทูรภูตะห์ | อิยัง ทุห์ขะนิโรธะคามินี ประติปะทิติ เม ภิกษะวะห์ ปูรวะวะเทวะ เปยาลัง ยาวะทาโลกะห์ ปราทุรภูตะห์ ยัตขัลวิทัง ทุห์ขัง ปริชเญยะมิติ เม ภิกษะวะห์ ปูรวะวะเทวะ เปยาลัง ยาวะทาโลกะห์ ปราทุรภูตะห์ | สะ ขัลวะยัง ทุห์ขะสมุทะยะห์ ประหาตะวะยะ อิติเม ภิกษะวะห์ ปูรวะมัศระเตษุ ธรรมษุ สรวัง ยาวะทาโลกะ อิติ | สะ ขัลวะยัง ทุห์ขะนิโรธะห์ สากษาตกรรตะวยะ อิติ เม ภิกษะวะห์ ปูรวะวัทยาวะทาโลกะ อิติ | สา ขัลวิยัง ทุห์ขะนิโรธะคามินี ประติปัทภาวะยิตะวเยติ ปูรวะวัทยาวะทาโลกะ อิติ | ตัตขัลวิทัง ทุห์ขัง ปริชญาตะมิติ เม ภิกษวะห์ ปูรวะมัศระเตษุ อิติ เอยาลัม | สะ ขัลวะยัง ทุห์ขะสมุทะยะห์ ประหีณะ อิติ เม ภิกษวะห์ ปูรวะมัศรุเตติ เปยาลัม | สะ ขัลวะยัง ทุห์ขะนิโรธะห์ สากษาตฤตะ อิติ เม ภิกษวะห์ ปูรวะมัศรุเตติ เปยาลัม | สา ขัลวิยัง ทุห์ขะนิโรธคามินี ประติปัทภาวิเตติ เม ภิกษะวะห์ ปูรวะมัศรุเตษุ ธรรเมษุ โยนิโศมะนะสิการราทพะหุลีการาชญานะมุตปันนัง จักษุรุตปันนัง ภูริรุตปันนา วิทโยตปันนา เมโธตปันนา ปรัชโญตปันนา อาโลกะห์ ปราทูรภูตะห์ ||

อิติ หิ ภิกษะโว ยาวะเทวะ เม เอษุ จะตุรษวารยะสัตเยษุ โยนิโศ มะนะสิ กุรวะโต เอวัง ตริปะริวรรตัง ทวาทะศาการัง ชญานะทรรศะนะมุตปะทยะเต, นะ ตาวะทะหัง ภิกษโวนุตตะราง สัมยักสังโพธิมะภิสังพุทโธ'สมิ อิติ ประติชญาสิษัม | นะ จะ เม ชญานะทรรศะนะมุตปะทยะเต | ยตัศจะ เท ภิกษวะ เอษุ จตุรษวารยะสัตเยษเววัง ตริปะริวรรตัง ทวาทะศาการัง ชญานะทรรศนะมุตปันนัม, อะโกปยา จะ เม เจโตวิมุกติห์, ปรัชญาวิมุกติศจะ สากษาตกฤตา, ตะโต 'หัง ภิกษะโว'นุตตะราง สัมยักสังโพธิมอภิสังพุทโธ'สมิ อิติ ประติชญาสิษัม | ชญาระทรรษนัง เม อุทะปาทิ | กษีณา เม ชาติห์, อุษิตัง พรัหมะจริยัม กฤตัง กรณียัม นาปะรัสมาทภวัง ประชานามิ ||