นาคสังยุตต์ - ๒๑-๕๐. ชลาพุชาทิทานูปการสูตรที่ ๑-๓๐

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นาคสังยุตต์ - ๒๑-๕๐. ชลาพุชาทิทานูปการสูตรที่ ๑-๓๐

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

๒๑-๕๐ ชลาพุชาทิทานูปการสูตรที่ ๑-๓๐
ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาค
[๕๓๐] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มี

พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อ

ตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาพุชะ ... ของพวกนาคที่เป็น

สังเสทชะ ... ของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ?

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสอง

ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม

มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็น

สหายของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ. เขาจึงให้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน มาลา ของหอม เครื่อง

ลูบไล้ ที่นอน ที่พัก ประทีป และอุปกรณ์แห่งประทีป เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็น

สหายของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนใน

โลกนี้ เมื่อตายไป เข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ.

จบ สูตรที่ ๒๑-๕๐
จบ นาคสังยุต.
___________________
รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. สุทธกสูตร
๒. ปณีตตรสูตร
๓. อุโปสถสูตรที่ ๑
๔. อุโปสถสูตรที่ ๒
๕. อุโปสถสูตรที่ ๓
๖. อุโปสถสูตร ๔
๗. สุตสูตรที่ ๑
๘. สุตสูตรที่ ๒
๙. สุตสูตรที่ ๓
๑๐. สุตสูตรที่ ๔
๑๑-๒๐ อัณฑชทานูปการสูตรที่ ๑-๑๐
๒๑-๕๐ ชลาพุชาทิทานนูปการสูตร ๑-๓๐
_________________

ดูเพิ่ม[แก้ไข]