บทเวียนเทียนพระบวชใหม่

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ที่มา จ่าสิบเอก บุญเลี่ยม แสงวิจิตร

ต้นที่มา คุณพ่อ ละมูล เพชรฟัก

  • สาธุ ภันเต สาธุสะ ข้าพเจ้าขอพร บวรเดช พระบรมโลกเชษฐ์ ทศพลญาณ แห่งอดุลย์โลกาจารย์ ขอให้ท่านกำจัดเสีย ซึ่งหมู่มารปัจจามิตร ให้พ่ายแพ้แก่ฤทธิ์ ของพ่อในครั้งนี้
  • ข้าพเจ้าขอพรพระสารีบุตรอันยิ่งยง ด้วยท่านเป็นเอกองค์อัคคะสาวก ถึงหากว่าฝนจะตกลงมาเต็มทั้งโลกธาตุ พระองค์ก็ยังอาจนับเม็ดฝนนั้นได้ ขอให้พ่อจงปัญญาไวอันปรากฏ ให้ฟุ้งเฟื้องเรืองยศคนลือชา
  • ข้าฯ ขอพรพระโมคคัลลาน์ยอดสาวก พระสัพพัญญูท่านก็ได้ยกข้างฝ่ายซ้ายนั้น ก็บันลือลั่นสะเทือนอินทร์จันทร์สะท้านจบ ถึงว่าใครจะมารบได้ก็อย่างยาก ทั้งนันโทพระยานาคราช ก็เข็ดขาม จึงพากันน้อมเศียรอวยพรพระนามด้วยเกรงฤทธิ์ ขอให้พ่อจงประกอบกิจในศีลขันธ์เป็นอันงาม ทั้งศัตรูหมู่มารทั่วทั้งตำบล
  • ข้าพเจ้าขอพรพระอานนท์ผู้เป็นพระอนุชา ด้วยท่านทรงปัญญาอันแม่นยำ ด้วยท่านเป็นคลังพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ คือพระพุทธองค์ท่านตรัสย้อนยอกประการใด พระอานนท์ท่านก็แก้ได้อธิบายจนสิ้นสุด จึงได้สั่งสอนกุลบุตรและสามเณร
  • ข้าฯ ขอพรพระกัสสปเถระผู้เป็นใหญ่ ท่านรักษาไว้ได้ถึงสองร้อยปีปลาย เมื่อครั้งยามปฐมสังคายนานั้นเมื่อครั้งก่อน พระปริยัติธรรมจึงได้ถาวรมาจนถึงทุกวันนี้
  • ข้าฯ ขอพรพระสีวลีอันล้ำเลิศ ประกอบเกิดอันเนืองนิจ ให้ไหลมาเทมาทั้งสี่ทิศ มิได้ขาดสาย เหล่าทั่วโลกทั้งหลายก็นับถือ เกียรติศักดิ์ของท่านก็ร่ำลือไปทั่วโลกธาตุ ขอให้พ่อเจ้าพระคุณผู้ใจปราชญ์อันปรากฏ ให้ฟุ้งเฟื่องเรืองยศยิ่งกว่าบุคคลทั้งหลาย
  • ในวาระสุดท้าย ขอให้ท่านเจ้าภาพจงจำเริญ ๆ ด้วยพรบวรพิพัฒน์สวัสดีศรีชัยยะมังคลัง อายุ วัณโณ สุขัง พลัง เทอญ สาธุฯ