ปฏิสัมภิทามรรค ฉบับปรับสำนวน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อยู่ในระหว่างปรับสำนวน
พระรัตนตรัย
พระไตรปิฎก
วิธีอ่านพระไตรปิฎก
เนตติปกรณ์
วิธีปฏิบัติตามคำสอน
ปฏิสัมภิทามรรค
วิสุทธิมรรค

วรรคที่ 1 มหาวรรค[แก้ไข]

 1. ญาณกถา
  1. มาติกา
  2. สุตมยญาณนิทเทส
   1. อภิญเญยยกิจจนิทเทส
   2. ปริญเญยยกิจจนิทเทส
   3. ปหาตัพพกิจจนิทเทส
   4. ภาเวตัพพกิจจนิทเทส
   5. สัจฉิกาตัพพกิจจนิทเทส
   6. หานภาคิยจตุกนิทเทส
   7. ลักขณัตติกนิทเทส
   8. ทุกขสัจนิทเทส
   9. สมุทยสัจนิทเทส
   10. นิโรธสัจนิทเทส
   11. มัคคสัจนิทเทส
  3. สีลมยญาณนิทเทส
  4. สมาธิภาวนามยญาณนิทเทส
  5. ธรรมฐิติญาณนิทเทส
  6. สัมมสนญาณนิทเทส
  7. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณนิทเทส
  8. ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส
  9. อาทีนวญาณนิทเทส
  10. สังขารุเปกขาญาณนิทเทส
  11. โคตรภูญาณนิทเทส
  12. มรรคญาณนิทเทส
  13. ผลญาณนิทเทส
  14. วิมุตติญาณนิทเทส
  15. ปัจจเวกขณญาณนิทเทส
  16. วัตถุนานัตตญาณนิทเทส
  17. โคจรนานัตตญาณนิทเทส
  18. จริยานานัตตญาณนิทเทส
  19. ภูมินานัตตญาณนิทเทส (ปรับสำนวนแล้ว)
  20. ธรรมนานัตตญาณนิทเทส
  21. ญาณปัญจกนิทเทส
  22. ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส
  23. ญาณัตตยานิทเทส
  24. อานันตริกสมาธิญาณนิทเทส
  25. อรณวิหารญาณนิทเทส
  26. นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส
  27. ปรินิพพานญาณนิทเทส
  28. สมสีสัฏฐญาณนิทเทส
  29. สัลเลขัฏฐญาณนิทเทส
  30. วีริยารัมภญาณนิทเทส
  31. อัตถสันทัสนญาณนิทเทส
  32. ทัสนวิสุทธิญาณนิทเทส
  33. ขันติญาณปริโยคาหณญาณนิทเทส
  34. ปเทสวิหารญาณนิทเทส
  35. วิวัฏฏญาณฉักกนิทเทส
  36. อิทธิวิธญาณนิทเทส
  37. โสตธาตุวิสุทธิญาณนิทเทส
  38. เจโตปริยญาณนิทเทส
  39. บุพเพนิวาสานุสติญาณนิทเทส
  40. ทิพจักขุญาณนิทเทส
  41. อาสวักขยญาณนิทเทส
  42. สัจญาณจตุกทวยนิทเทส
  43. สุทธิกปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส
  44. อินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส
  45. อาสยานุสยญาณนิทเทส
  46. ยมกปาฏิหาริยญาณนิทเทส
  47. มหากรุณาสมาปัตติญาณนิทเทส
  48. สัพพัญญุตญาณนิทเทส
 2. ทิฐิกถา
 3. อานาปาณกถา
 4. อินทรียกถา
 5. วิโมกขกถา
 6. คติกถา
 7. กรรมกถา
 8. วิปัลลาสกถา
 9. มรรคกถา
 10. มัณฑเปยยกถา

วรรคที่ 2 ยุคนัทธวรรค[แก้ไข]

 1. ยุคนัทธกถา
 2. สัจจกถา
 3. โพชฌงคกถา
 4. เมตตากถา
 5. วิราคกถา
 6. ปฏิสัมภิทากถา
 7. ธรรมจักรกถา
 8. โลกุตรกถา
 9. พลกถา
 10. สุญญกถา

วรรคที่ 3 ปัญญาวรรค[แก้ไข]

 1. มหาปัญญากถา
 2. อิทธิกถา
 3. อภิสมยกถา
 4. วิเวกกถา
 5. จริยากถา
 6. ปาฏิหาริยกถา
 7. สมสีสกถา
 8. สติปัฏฐานกถา
 9. วิปัสสนากถา
 10. มาติกากถา

จบ ปฏิสัมภิทามรรค

เพิ่มเติม[แก้ไข]