ประกาศเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประกาศ

เฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


โดยที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ปรึกษาด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพร้อมกันว่า

ในระหว่างที่ปวงชนชาวสยามยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันจะพึงมีตามราชประเพณีนั้น เป็นการสมควรที่จะเฉลิมพระนามให้เหมาะสมแก่พระเกียรติ

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จึ่งให้ประกาศเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล


ประกาศมา ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"