ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑

จาก วิกิซอร์ซ
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑
สมัคร สุนทรเวช (คนที่ ๒๕) โดย: รัฐบาลไทย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (คนที่ ๒๗)Seal of the Royal Command of Thailand


ประกาศ[1]


แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี


_______________


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

จึงทรงพระราชดําริว่า นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทัยให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชัย ชิดชอบ
ประธานรัฐสภาเชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง/ หน้า ๑/๒๔ กันยายน ๒๕๕๑
ขึ้น

PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg