ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

จาก วิกิซอร์ซ
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (สุรยุทธ์ จุลานนท์)
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
โดย: รัฐบาลไทยSeal of the Royal Command of Thailand

ประกาศ

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี[1]

_______________


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

ตามที่ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เพื่อให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบันไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญจะได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป นั้น

บัดนี้ ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ สมควรได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นปีที่ ๖๑ ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน

ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง/ หน้า ๑/๑ ตุลาคม ๒๕๔๙PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg