ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์/ฉบับปัจจุบัน/บรรพ ๒

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
< บรรพ ๑ หลักทั่วไป ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับปัจจุบัน) บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา >


Garuda Emblem of Thailand (Monochrome 2).svg
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
_______________


บรรพ ๒
หนี้
_______________

สารบัญ[แก้ไข]PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg