ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ฉบับย่อ)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปรชฺญาปารมิตาหฤทยสูตรมฺ (สํกษิปฺตมาตฤกา)

นมะ สรฺวชญฺาย

อารฺยาวโลกิเตศวฺรโพธิสตฺตฺโว คมฺภีรายำ ปรชฺญาปารมิตายำ จารฺยำ จรมาโณ วฺยวโลกยติ สมฯ ปญฺจ สฺกนฺธาะ สตำศจ สฺวภาวศูนฺยานฺ ปศฺยติ สมฯฯ

อิห ศาริปุตฺร รูปํ ศูนฺยตา ศูนยไตว รูปํฯ รูปฺปานฺน ปฤถกฺ ศูนฺยตา ศูนฺยตายา น ปฤถกฺ รูปมฺฯ ยทฺรูปํ สา ศูนฺยตา ยา ศูนฺยตา ตทฺรูปัมฺฯฯ

เอวเมว เวทนาสํชญาสํสการวิชฺญานฺนิฯฯ

อิหํ ศาริปุตร สฺรวธรฺมาะ ศูนฺยตาลกฺษฺณา อนุตฺปนฺนา อนิรุทฺธา อมลา น วิมลา โนนา น ปริปูรฺณาะฯ ตสฺมาจฺฉาริปุตฺร ศูนฺยตายำ น รูปํ น เวทนา น สํชฺญา น สํสฺการาะ น วิชฺญานิฯ นะ จกฺษะศฺโรตฺรฆฺราณชิหฺวากายมนำสิฯ น รูปศพฺทคนฺธรสสฺปฺรษฺฏวฺยธรฺมะฯ น จกฺษุรฺธาตุรฺยาวนฺน มโนธาตุะฯฯ

น วิทฺยา นาวิทฺยา น วิทฺยากฺษฺโย นาวิทฺยากฺษฺโย ยาวนฺน ชฺรามรณำ น ชฺรามรณกฺษฺโย น ทุะขสมุทยนิโรธมารฺคา น ชญานํ น ปราปฺติตฺวมฺฯฯ

โพธิสตฺตฺวาสยะ ปรฺชฺญาปารมิตามาศฺริตฺย วิหรติ จิตฺตาวรณฯ จิตฺตาวรณนาสฺติวาทตรสฺโต วิปรฺยาสาติกรานฺโต นิษฺฐนิรฺวาณะฯ ตฺรฺยธฺววฺยวสถิตาะ สรฺวพุทฺธาะ ปรฺชฺญาปารมิตามาศฺริตฺย อนุตฺตุรำ สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุทฺธาะฯฯ

ตสฺมาชฺชฺญาตฺวยะ ปรชฺญาปารมิตามหามนฺโตฺรฺ มหาวิทฺยามนฺโตฺรนุตฺตรมนฺโตฺรฺสมสมมนฺตฺระ สรฺวทุะขปฺรศมนะ สตฺยมมิถฺยตฺวาตฺ ปฺรชฺญาปารมิตายามุกฺโต มนฺตระฯ ตทฺยถา คเต คเต ปารคเต ปารสํคเต โพธิ สวาหา

อิติ ปรชฺญาปารมิตาหฤทยสูตรํ สฺมาปฺตมฺฯฯ


๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏


ปรัชญาปาระมิตาหฤทัยสูตรัม (คำอ่าน)

นะมะห์ สรวะชญายะ

อารยาวะโลกิเตศวระโพธิสัตฺตโว คัมภีรายาง ปรัชญาปาระมิตายาง จารยาง จะระมาโณ วยะวะโลกะยะติ สมะฯ ปัญจะ สกันธาห์ สตามฺศจะ สวะภาวะศูนยาน ปัศยติ สมะฯฯ

อิหะ ศาริปุตระ รูปัง ศูนยะตา ศูยะไตวะ รูปังฯ รูปฺปานนะ ปฤถัก ศูนยะตา ศูนยะตายา นะ ปฤถัก รูปัม, ยัทรูปัง สา ศูนยะตา ยา ศูนยะตา ตัทรูปัมฯฯ

เอวะเมวะ เวทะนาสังชญาสังสการะวิชญานฺนิฯฯ

อิหัง ศาริปุตระ สรวะธรฺมาห์ ศูนยะตาลักษณา อะนุตปันนา อนิรุทธา อะมะลา นะ วิมะลา โนนา นะ ปะริปูรณาห์ฯ ตัสมาจฉาริปุตระ ศูนยะตายาง นะ รูปัม นะ เวทะนา นะ สังชญา นะ สังสการาห์ นะ วิชญานิฯ จักษุห์ศโรตระฆราณะชิหวากายะมนางสิ นะ รูปะศัพทะคันธะระสะสปรัษฏะวยะธรมะห์ฯ นะ จักษุรธาตุรยาวันนะ มะโนธาตุห์

นะ วิทยา นาวิทยา นะ วิทยากษโย นาวิทยากษโย ยาวันนะ ชรามะระณัง นะ ชะรามะระณะกษโย นะ ทุห์ขะสะมุทะยะนิโรธะมารคา นะ ชญานัง นะ ปราปติตวัมฯฯ

โพธิสัตตวาสยะ ปรัชญาปารมิตามาศริตยะ วิหะระติ จิตตาวะระณะห์ฯ จิตตาวะระณะนาสติวาทะตรัสโต วิปะรยาสาติกรานโต นิษฐะนิรวาณะห์ฯ ตรยะธวะวยะวะสถิตาห์ สรวะพุทธาห์ ปรัชญาปารมิตามาศริตยะ อะนุตตุราง สัมยักสังโพธิมะภิสังพุทธาห์ฯฯ

ตัสมาชชญาตวยะห์ ปรัชญาปารมิตามหามันโตร มหาวิทยามันโตรนุตตะระมันโตรสะมะสะมะมันตระห์ สรวะทุห์ขะประศะมะนะห์ สัตยะมะมิถยัตวาต ปรัชญาปารมิตายามุกโต มันตระห์ฯ ตัทยะถา คะเต คะเต ปาระคะเต ปาระสังคะเต โพธิ สวาหา

อิติ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรัม สะมาปตัมฯฯ