ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ภาษาญี่ปุ่น)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หมายเหตุ - ต้นฉบับแปลโดยพระถังซัมจั๋ง (ฉบับพระไตรปิฎกไทโช แปลงเป็นตัวตัวคันจิ) ภาพประกอบคือปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรฉบับวัดสุมิเดระ (สุมิเดระ ฌินเงียว) บูรพาจารย์คูไค คัดลอกจำนวน 1,000 ฉบับด้วยลายมือท่านเอง เพื่อความสวัสดีมีชัยในการเดินทางไปศึกษาพระธรรมที่อาณาจักรต้าถัง (นักวิชาการบางท่านว่า พระคูไค สั่งให้อาลักษณ์ช่างจารช่วยเขียนให้)


摩訶般若波羅蜜多心経

มะคาฮันญาฮารามิตาฌินเงียว


観自在菩薩行深般若波羅蜜多時

คัน จิ ไซ โบ ซะ เงียว จิน ฮัน ญา ฮา รา มิ ตา จิ


照見五蘊皆空、度一切苦厄。

โฌ เคน โง อน ไค คุ โด อิซ ไซ คุ ยะคึ


舎利子。色不異空、空不異色、

ฌา ริ ฌิ ฌิคิ ฟุ อิ คุ คุ ฟุ อิ ฌิคิ


色即是空、空即是色。

ฌิคิ โซคึ เซ คุ คุ โซคึ เซ ฌิคิ


受・想・行・識亦復如是。

จู โซ เงียว ฌิคิ ยะคึ บุ โญ เซ


舎利子。是諸法空相、不生不滅、

ฌา ริ ฌิ เซ โฌ โฮ คุ โซ ฟุ โฌ ฟุ เมะสึ


不垢不浄、不増不減。

ฟุ คุ ฟุ โจ ฟุ โซ ฟุ เงน


是故空中、無色、無受・想・行・識

เซ โค คุ ชู มู ฌิคิ มู จู โซ เงียว ฌิคิ


無眼・耳・鼻・舌・身・意、

มู เงน นิ บิ เซสชิน อิ


無色・声・香・味・触・法。

มู ฌิคิ โฌ โค มิ โซคึ โฮ


無眼界、乃至、無意識界。

มู เงน ไค ไน ฌิ มู อิ ฌิคิ ไค


無無明・亦無無明尽、乃至、

มู มู เมียว ยะคึ มู มู เมียว จิน ไน ฌิ


無老死、亦無老死尽。

มู โร ฌิ ยะคึ มู โร ฌิ จิน


無苦・集・滅・道。

มู คุ ชู เมะสึ โด


無智亦無得。以無所得故、

มู ชิ ยะคึ มู โทคึ อิ มู โฌ โทคโค


菩提薩埵、依般若波羅蜜多故、

โบ ได สัตตะ เอ ฮัน ญา ฮา รา มิ ตา โค


心無罣礙、無罣礙故、無有恐怖、

ฌิมมู เคย์ เง มู เคย์ เง โค มู อุ คุ ฟุ


遠離一切顛倒夢想、究竟涅槃。

อน ริ อิสไซ เทน โด มู โซ คุ เงียว เน ฮัน


三世諸仏、依般若波羅蜜多故、

ซัน เซ โฌ บุตสึ เอ ฮัน ญา ฮา รา มิ ตา โค


得阿耨多羅三藐三菩提。

โทคึ อา โนคึ ตา รา ซัม เมียะคึ ซัม โบ ได


故知、般若波羅蜜多、

โค ชิ ฮัน ญา ฮา รา มิ ตา


是大神呪、是大明呪、

เซ ได จิน ฌู เซ ได เมียว ฌู


是無上呪、是無等等呪、

เซ มู โจ ฌู เซ มู โท โด ฌู


能除一切苦、真実不虚。

โน โจ อิสไซ คุ ฌิน จิตซึ ฟุ โค


故説、般若波羅蜜多呪。

โค เซตซึ ฮัน ญา ฮา รา มิ ตา ฌู


即説呪曰、

โซคึ เซตซึ ฌู วะซึ


羯諦羯諦、波羅羯諦、波羅僧羯諦、

เงียะ เตย์ เงียะ เตย์ ฮา รา เงียะ เตย์ ฮารา โซ เงียะ เตย์


菩提薩婆訶。般若心経

โบ จิ โซวา คา。 ฮัน ญา ฌิน เงียว