ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นกุลัตติกนเวทนาตติกกุสลัตติกเวทนาตติกะฯลฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นกุลัตติกนเวทนาตติกกุสลัตติกเวทนาตติกะฯลฯ

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน

ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน
นกุลัตติกนเวทนาตติกกุสลัตติกเวทนาตติกะ
[๘๙๗] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย

สัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตต

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม

ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตต

ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม

ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตต-

ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตต

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม

ที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตต

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ

เหตุปัจจัย มี ๑ นัย

[๘๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
[๘๙๙] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนาย

สัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตต

ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตต

ธรรม ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

[๙๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๐๑] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขม

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขาย

เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย

สัมยุตตธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขาย

เวทนายสัมปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย-

สัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวท

นายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวท

นายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่

อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนาย

สัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่

อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขาย

เวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่

อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

[๙๐๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกุสลัตติกนวิปากกัตติกกุสลัตติกวิปากัตติกะ
[๙๐๓] วิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

วิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ

เหตุปัจจัย มี ๑ นัย

วิปากธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่

วิปากธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

[๙๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๐๕] วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่กุศล

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล ฯลฯ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
วิปากธัมมธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

วิปากธัมมธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรม

ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

[๙๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๙๐๗] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปาก

ธัมมธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
กุสลัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๙๐๙] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทา

นิยธรรม ที่เป็นอัพยากฤต โดยอารัมมณปัจจัย

[๙๑๐] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖
[๙๑๑] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทา

นิยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
[๙๑๓] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทาทินนอนุ

ปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
กุสลัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๙๑๕] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม

ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

อกุศลมูล มี ๓ นัยเท่านั้น
[๙๑๖] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสัง

กิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๙๑๘] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสัง

กิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖