ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นกุสลัตติกนวิตักกัตติกกุสลัตติกวิตักกัตติกะฯลฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นกุสลัตติกนวิตักกัตติกกุสลัตติกวิตักกัตติกะฯลฯ

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน

นกุสลัตติกนวิตักกัตติกกุสลัตติกวิตักกัตติกะ
[๙๒๐] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรมที่ไม่ใช่

กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
[๙๒๒] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม

ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
[๙๒๔] อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม

ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๒
นกุสลัตติกนปีติตติกกุสลัตติกปีติตติกะ
[๙๒๖] ปีติสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรมที่ไม่ใช่กุศล

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
[๙๒๘] สุขสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรมที่ไม่ใช่กุศล

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
[๙๓๐] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรมที่ไม่ใช่

กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกุสลัตติกนทัสสนัตติกกุสลัตติกทัสสนัตติกะ
[๙๓๒] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๓๔] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม

ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๓๖] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
กุสลัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๙๓๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา

ตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๔๐] ภาวนายหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ

เหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๔๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนอาจยคามิตติกกุสลัตติกอาจยคามิตติกะ
[๙๔๔] อาจยคามิธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๙๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๙๔๖] อปจยคามิธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๔๘] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินา

ปจยคามิธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนเสกขัตติกกุสลัตติกเสกขัตติกะ
[๙๕๐] เสกขธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๙๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๙๕๒] อเสกขธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรมที่ไม่ใช่กุศล

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๕๔] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานา

เสกขธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนปริตตัตติกกุสลัตติกปริตตัตติกะ
[๙๕๖] ปริตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๙๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
[๙๕๘] มหัคคตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรมที่ไม่ใช่กุศล

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๖๐] อัปปมาณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๙๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนปริตตารัมมณัตติกกุสลัตติกปริตตารัมมณัตติกะ
[๙๖๒] ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม

ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๖๔] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่

กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
[๙๖๖] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม

ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖