ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นกุสลัตติกนหีนัตติกกสลัตติกหีนัตติกะฯลฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นกุสลัตติกนหีนัตติกกสลัตติกหีนัตติกะฯลฯ

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน

นกุสลัตติกนหีนัตติกกสลัตติกหีนัตติกะ
[๙๖๘] หีนธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ

เหตุปัจจัย

[๙๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๗๐] มัชฌิมธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๙๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๙๗๒] ปณีตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะ

เหตุปัจจัย

[๙๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนมิจฉัตตัตติกกุสลัตติกมิจฉัตติกะ
[๙๗๔] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๗๖] สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๗๘] อนิยตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๙๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นกุสลัตติกนมัคคารัมมณัตติกกุสลัตติกมัคครรัมมณัตติกะ
[๙๘๐] มัคคารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรมที่ไม่ใช่กุศล

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๙๘๒] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๙๘๔] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรมที่ไม่ใช่กุศล

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนอุปปันนัตติกกุสลัตติกอุปปันนัตติกะ
[๙๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็นกุศล

โดยอารัมมณปัจจัย

[๙๘๗] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘
[๙๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนธรรมที่ไม่ใช่กุศล เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรมที่เป็น

กุศล โดยอารัมมณปัจจัย

[๙๘๙] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๘
นกุสลัตติกนอตีตารัมมณัตติกกุสลัตติอตีตารัมมณัตติกะ
[๙๙๐] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่

กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๙๒] อนาคตารัมมณธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรมที่ไม่ใช่

กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
[๙๙๔] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณ

ธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
กุสลัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๙๙๖] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม

ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๙๙๘] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม

ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๙๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นกุสลัตติกนสนิทัสสนัตติกกุสลัตติกสนิทัสสนัตติกะ
[๑๐๐๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป

ปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม

ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม

ที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม

ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุ

ปัจจัย มี ๑ นัย

สนิทัสสมสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่

ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

มี ๑ นัย

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม

ที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

มี ๑ นัย

[๑๐๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๑๐๐๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัป

ปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๑๐๐๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิ

ฆธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓