ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นทัสสนัตติกนกุสลัตติกทัสสนัตติกกุสลัตติกะฯลฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นทัสสนัตติกนกุสลัตติกทัสสนัตติกกุสลัตติกะฯลฯ

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน

นทัสสนัตติกนกุสลัตติกทัสสนัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๔๐] กุศลธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล

ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๐๔๒] อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๑๐๔๔] อัพยากตธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนกุสลัตติกะ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๔๖] กุศลธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่

ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๐๔๘] อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

อกุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๑๐๕๐] อัพยากตธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรม

ที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นอาจยคามิตติกนกุสลัตติกอาจยคามิตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๕๒] กุศลธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาจยคามิ

ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๑๐๕๔] อกุศลธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อาจยคามิ

ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๐๕๖] อัพยากตธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากต

ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเสกขัตติกนกุสลัตติกเสกขัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๕๘] กุศลธรรมที่เป็นเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เสกขธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๑๐๖๐] อกุศลธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่

เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๐๖๒] อัพยากตธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากต

ธรรม ที่ไม่ใช่เสกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นปริตตัตติกนกุสลัตติกปริตตัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๖๔] กุศลธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
[๑๐๖๖] อกุศลธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๐๖๘] อัพยากตธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่

ปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นปริตตารัมณัตติกนกุสลัตติกปริตตารัมณัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๗๐] กุศลธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ปริตตา

รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
[๑๐๗๒] อกุศลธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ปริตตา

รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔
นหีนัตติกนกุสลัตติกหีนัตติกจกุสลัตติกะ
[๑๐๗๔] กุศลธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๑๐๗๖] อกุศลธรรมที่เป็นหีนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๐๗๘] อัพยากตธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่

หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นมิจฉัตตัตติกนกุสลัตติกมิจฉัตตัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๘๐] กุศลธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มิจฉัตต

นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๑๐๘๒] อกุศลธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่

มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๑๐๘๔] อัพยากตธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่

มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖