ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกมัคคารัมณัตติกกุสลัตติกะฯลฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกมัคคารัมณัตติกกุสลัตติกะฯลฯ

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน

นมัคคารัมมณัตติกนกุสลัตติกมัคคารัมณัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๘๖] กุศลธรรมที่เป็นมัคคารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มัคคารัม

มณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓๕
ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ไม่มี
นอุปปันนัตติกนกุสลัตติกอุปปันนัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นอุปปันน

ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

[๑๐๘๙] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๗
[๑๐๙๐] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็น

อุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

[๑๐๙๑] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖
[๑๐๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม เป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรม

ที่เป็นอุปปันนธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

[๑๐๙๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๗
อตีตัตติกะ ก็เหมือนกับ อุปปันนัตติกะ
นอตีตารัมมณัตติกนกุสลัตติกอตีตารัมมณัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๙๔] กุศลธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อตีตารัมมณ

ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
[๑๐๙๖] อกุศลธรรมที่เป็นอตีตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อตีตา

รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นอัชฌัตตัตติกนกุลัตติกอัชฌัตตัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๙๘] กุศลธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

กุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๑๐๐] อกุศลธรรมที่เป็นพหิทธาธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นอัชฌัตตารัมมณัตติกนกุสลัตติกะ
อัชฌัตตารัมมณัตติกกุสลัตติกะ
[๑๑๐๒] กุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อัชฌัต

ตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๑๑๐๔] อกุศลธรรมที่เป็นอัชฌัตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่

อัชฌัตตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นสนิทัสสนัตติกนกุสลัตติกสนิทัสสนัตติกกุสลัตติกะ
[๑๑๐๖] กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนิทัสสน

สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สนิทัสสน

สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๐๘] อกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่

อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๑๐] อัพยากตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม

ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๗
นอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมอัพยากตมูล มี ๗ นัย เหมือนกัน
ทุกมูล มี ๗ เหมือนกัน รวมทั้งหมดเป็น ๒๑ นัย
นสนิทัสสนัตติกนเวทนาตติกสนิทัสสนัตติกเวทนาตติกะ
[๑๑๑๒] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๑๔] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๑๖] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัย

ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนวิปากัตติกสนิทัสสนัตติกวิปากัตติกะ
[๑๑๑๘] วิปากธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๒๐] วิปากธัมมธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมม

ธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๒๒] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑