ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นสนิทัสนัตติกนปริตตัตติกสนิทัสสนัตติกปริตตัตติกะฯลฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นสนิทัสนัตติกนปริตตัตติกสนิทัสสนัตติกปริตตัตติกะฯลฯ

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน

นสนิทัสนัตติกนปริตตัตติกสนิทัสสนัตติกปริตตัตติกะ
[๑๑๗๒] ปริตตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรมที่

ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
[๑๑๗๔] มหัคคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม

ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๗๖] อัปปมาณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณ

ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนปริตตารัมมณัตติกะ
สนิทัสสนัตติกปริตตารัมมณัตติกะ
[๑๑๗๘] ปริตตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตา

รัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๘๐] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตา

รัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๘๒] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

อัปปมาณารัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนหีนัตติกสนิทัสสนัตติกหีนัตติกะ
[๑๑๘๔] หีนธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรม ที่ไม่ใช่

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๘๖] มัชฌิมธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม

ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
[๑๑๘๘] ปณิตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรม

ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนมิจฉัตตัตติกกสนิทัสสนัตติกมิจฉัตตัตติกะ
[๑๑๙๐] มิจฉัตตนิยตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตต

นิยตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๙๒] สัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตต

นิยตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๙๔] อนิยตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่

ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนมัคคารัมมณัตติกะ
สนิทัสสนัตติกมัคคารัมมณัตติกะ
[๑๑๙๖] มัคคารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัม

มณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๙๘] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุก

ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๐๐] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติ

ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนอุปปันนัตติกสนิทัสสนัตติกอุปปันนัตติกะ
[๑๒๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็นปัจจัยแก่

อุปปันนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

[๑๒๐๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖
นสนิทัสสนัตติกนอตีตัตติกสนิทัสสนัตติกอตีตัตติกะ
[๑๒๐๔] ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็น

ปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

[๑๒๐๕] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖
นสนิทัสสนัตติกนอตีตารัมมณัตติกะ
สนิทัสสนัตติกอตีตารัมมณัตติกะ
[๑๒๐๖] อตีตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตา

รัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๐๘] อนาคตารัมมณธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

อนาคตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๑๐] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
สนิทัสสนัตติกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๑๒๑๒] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๑๔] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธา

รัมมณธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี ปัญหาวารก็ดี พึง

ให้พิสดาร

ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน จบ.
____________________
ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน
นเหตุทุกนสเหตุกทุกเหตุทุกสเหตุกทุกะ
[๑๒๑๖] สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ

ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

สเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

สเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

สเหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

[๑๒๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
ในอารัมมณปัจจัย มี " ๔
ในอวิคตปัจจัย มี " ๔
[๑๒๑๘] ธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สเหตุกธรรม

ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

[๑๒๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖
ในอวิคตปัจจัย มี " ๕
ปัญหาวาร พึงให้พิสดาร
[๑๒๒๐] อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุ

ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

อเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ

ธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

[๑๒๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๒๒] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม

ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
[๑๒๒๔] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม

ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๒๒๖] เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ

ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๒๒๘] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม

ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๓๐] เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม

และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๒๓๒] ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ

เหตุปัจจัย

[๑๒๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนเหตุนสเหตุกทุกเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๒๓๔] นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่

สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๒๓๖] นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่

อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนสัปปัจจยทุกเหตุทุกสัปปัจจยทุกะ
[๑๒๓๘] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรม

ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

[๑๒๓๙] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓
สังขตทุกะ ก็เหมือนกับ สัปปัจจยทุกะ
นเหตุทุกนสนิทัสสนทุกเหตุทุกสนิทัสสนทุกะ
[๑๒๔๐] สนิทัสสนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่ไม่ใช่

เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อนิทัสสนธรรม

ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

[๑๒๔๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนสัปปฏิฆทุกเหตุทุกสัปปฏิฆทุกะ
[๑๒๔๔] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่

เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๔๖] อัปปฏิฆธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่

นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุทุกนรูปีทุกเหตุทุกรูปีทุกะ
[๑๒๔๘] รูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๕๐] อรูปีธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนโลกิยทุกเหตุทุกโลกิยทุกะ
[๑๒๕๒] โลกิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

โลกิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓

[๑๒๕๓] โลกุตตรธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่

เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๑๒๕๕] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม

ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
[๑๒๕๗] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม

ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกโนอาสวทุกเหตุทุกอาสวทุกะ
[๑๒๕๙] อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม และอาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรม

ที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

[๑๒๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
[๑๒๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่

อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม

ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม

ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม

อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม

ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ

เหตุปัจจัย

[๑๒๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกนสาสวทุกเหตุทุกสาสวทุกะ
[๑๒๖๓] สาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๖๕] อาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม

ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๖๗] อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม

ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๖๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกนอาสวสาสวทุกเหตุทุกอาสวสาสวทุกะ
[๑๒๖๙] อาสวะและสาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรมและ

ไม่ใช่อนาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๗๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
[๑๒๗๑] ธรรมที่เป็นสาสวธรรมแต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

อนาสวธรรมและไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกนอาสวอาสวสัมมปยุตตทุกะ
เหตุทุกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๑๒๗๓] อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสว

ธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๗๕] ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย

ธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอาสววิปปยุตตนสาสวทุกะ
เหตุทุกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
[๑๒๗๗] อาสววิปปยุตตสาสวธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต

ธรรม และไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๗๙] อาสววิปปยุตตอนาสวธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตต

ธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนสัญโญชนโคจฉกทุกเหตุทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๑] สัญโญชนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่ไม่ใช่

เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนคันถโคจฉกทุกเหตุทุกคันถโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๓] คันถธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกโนโอฆโคจฉกทุกเหตุทุกโอฆโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๕] โอฆธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกโนโยคโคจฉกทุกเหตุทุกโยคโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๗] โยคธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๘๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเหตุทุกโนนีวรณโคจฉกทุกเหตุทุกนีวรณโคจฉกทุกะ
[๑๒๘๙] นีวรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนปรามาสโคจฉกทุกเหตุทุกปรามาสโคจฉกทุกะ
[๑๒๙๑] ปรามาสธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่

เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

นเหตุทุกนสารัมมณทุกเหตุทุกสารัมมณทุกะ
[๑๒๙๒] สารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่

เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

[๑๒๙๓] อนารัมมณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม ที่ไม่ใช่

เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

นเหตุทุกโนจิตตทุกเหตุทุกจิตตทุกะ
[๑๒๙๔] จิตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๒๙๖] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่

จิตตธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเจตสิกทุกเหตุทุกเจตสิกทุกะ
[๑๒๙๘] เจตสิกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๒๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๐๐] อเจตสิกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม ที่ไม่ใช่

เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกเหตุทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๑๓๐๒] จิตตสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม

ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๐๔] จิตตวิปปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิปปยุตตธรรม

ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๑๓๐๖] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม

ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๐๘] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตวิสังสัฏฐธรรม

ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกเหตุทุกจิตตสมุฏฐานทุกะ
[๑๓๑๐] จิตตสมุฏฐานธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม

ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม

ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกเหตุทุกจิตตสหภูทุกะ
[๑๓๑๔] จิตตสหภูธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่

เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๑๖] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรม

ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

นเหตุทุกโนจิตตานุปริวัตติทุกเหตุทุกจิตตานุปริวัตติทุกะ
[๑๓๑๗] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

จิตตานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
[๑๓๑๙] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐ

สมุฏฐานธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๒๑] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม

ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
[๑๓๒๓] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตต

สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๒๕] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม

ที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
เหตุทุกจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
[๑๓๒๗] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๒๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๒๙] ธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัย

ธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกเหตุทุกอัชฌัตติกทุกะ
[๑๓๓๑] อัชฌัตติกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรมที่ไม่ใช่

เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๓๓] พาหิรธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอุปาทาทุกเหตุทุกอุปาทาทุกะ
[๑๓๓๕] อุปาทาธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๓๗] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่

อุปาทาธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอุปาทินนทุกเหตุทุกอุปาทินนทุกะ
[๑๓๓๙] อนุปาทินนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรมที่ไม่ใช่

เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนอุปาทานโคจฉกทุกเหตุทุกอุปาทานโคจฉกทุกะ
[๑๓๔๑] อุปาทานธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรมที่ไม่ใช่เหตุ

ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกโนกิเลสโคจฉกทุกเหตุทุกกิเลสโคจฉกทุกะ
[๑๓๔๓] กิเลสธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๓๔๕] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา

ตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๔๗] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกภาวนายปหาตัพพทุกะ
[๑๓๔๙] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ

ธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๕๑] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

ธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๓๕๓] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสส

เนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

[๑๓๕๔] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่

ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
เหตุทุกภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
[๑๓๕๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนาย

ปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๓๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่

ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนสวิตักกทุกเหตุทุกสวิตักกทุกะ
[๑๓๖๐] สวิตักกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ

ธรรมเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ในปัจจัยทั้งปวง ฯลฯ
นเหตุทุกนสรณทุกเหตุทุกสรณทุกะ
[๑๓๖๒] สรณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๖๔] อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

อรณธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และธรรม

ที่ไม่ใช่อรณธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสเหตุกทุกนเหตุทุกสเหตุกทุกเหตุทุกะ
[๑๓๖๖] เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

เหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรม

ที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๓๖๘] นเหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุก

ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๐] เหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่

นเหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหมือนกับสเหตุทุกะ
นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกเหตุสเหตุกทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๑] เหตุธรรมที่เป็นเหตุและสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุ

และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๓๗๓] นเหตุธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกะและไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๕] เหตุธรรมที่เป็นเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่

ไม่ใช่เหตุ และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๓๗๗] นเหตุธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตะ และไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ทุกะที่สุด ไม่แจก
นสัปปัจจยทุกนเหตุทุกสัปปัจจยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๗๙] เหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปัจจย

ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๓๘๑] นเหตุธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่

อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
สังขตทุกะก็เหมือนกับสัปปัจจยทุกะ
นสนิทัสสนทุกนเหตุทุกสนิทัสสนทุกเหตุทุกะ
[๑๓๘๓] เหตุธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสน

ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๘๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๓๘๕] นเหตุธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่

สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๘๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสัปปฏิฆทุกนเหตุทุกสัปปฏิฆทุกเหตุทุกะ
[๑๓๘๗] เหตุธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆ

ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๘๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
[๑๓๘๙] นเหตุธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่

สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นรูปีทุกนเหตุทุกรูปีทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๑] เหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิด

ขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

นเหตุธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นโลกิยทุกนเหตุทุกโลกิยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๒] เหตุธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่โลกิยธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

เหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

[๑๓๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๓๙๔] นเหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

นเหตุธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

[๑๓๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
นเกนจิวิญเญยยทุกนเหตุทุกเกนจิวิญเญยยทุกเหตุทุกะ
[๑๓๙๖] เหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่

เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
[๑๓๙๘] นเหตุธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่

เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๓๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
โนอาสวทุกนเหตุทุกอาสวทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๐] เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

เหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และธรรม

ที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

[๑๔๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
[๑๔๐๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสว

ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย

นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และ

ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย

ฯลฯ
นสารัมมณทุกนเหตุทุกสารัมมณทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๓] เหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่

สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๐๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๔๐๕] นเหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่

อนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๐๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
นสรณทุกนเหตุทุกสรณทุกเหตุทุกะ
[๑๔๐๗] เหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

เหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ

เหตุปัจจัย

[๑๔๐๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๔๐๙] นเหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

นเหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๑๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
นสรณทุกนสเหตุกทุกสรณทุกสเหตุกทุกะ
[๑๔๑๑] สเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

สเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๑๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๔๑๓] อเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

อเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๑๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนเหตุสัมปยุตตทุกสรณทุกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๑๔๑๕] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม

ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๔๑๗] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม

ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกสรณทุกเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๔๑๙] เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุและไม่ใช่

อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุและไม่ใช่อเหตุกธรรม

ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๒๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๔๒๑] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรม

ที่ไม่ใช่อเหตุธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุก

ธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๒๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
เหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะ
ฯลฯ
นสรณทุกนเหตุนสเหตุกทุกสรณทุกนเหตุสเหตุกทุกะ
[๑๔๒๓] นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่

สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๒๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๔๒๕] นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่

อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม

ที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

[๑๔๒๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนสัปปัจจยทุกสรณทุกสัปปัจจยทุกะ
[๑๔๒๗] ธรรมที่ไม่ใช่สัปปัจจยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สัปปัจจยธรรม

ที่เป็นอรณธรรม ฯลฯ มี ๑ นัย

นสรณทุกนสังขตทุกสรณทุกสังขตทุกะ
[๑๔๒๘] ธรรมที่ไม่ใช่สังขตธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม ฯลฯ
นสรณทุกนสนิทัสสนทุกสรณทุกสนิทัสสนทุกะ
[๑๔๒๙] สนิทัสสนธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรมที่ไม่ใช่

สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๓๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสรณทุกนสัปปฏิฆทุกสรณทุกสัปปฏิฆทุกะ
[๑๔๓๑] สัปปฏิฆธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่

สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๓๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสรณทุกนรูปีทุกสรณทุกรูปีทุกะ
[๑๔๓๓] รูปีธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๓๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๔๓๕] อรูปีธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๓๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนโลกิยทุกสรณทุกโลกิยทุกะ
[๑๔๓๗] โลกิยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๔๓๙] โลกุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่ไม่ใช่

สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนเกนจิวิญเญยยทุกสรณทุกเกนจิวิญเญยยทุกะ
[๑๔๔๑] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม

ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๔๔๓] เกนจิวิญเญยยธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม

ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสรณทุกนอาสวโคจฉกทุกสรณทุกอาสวโคจฉกทุกะ
[๑๔๔๕] อาสวธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

นสรณทุกนสัญโญชนโคจฉกทุกะ
สรณทุกสัญโญชนโคจฉกทุกะ
[๑๔๔๖] สัญโญชนธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรมที่ไม่ใช่

อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนคันถโคจฉกทุกสรณทุกคันถโคจฉกทุกะ
[๑๔๔๘] คันถธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนโอฆโคจฉกทุกสรณทุกโอฆโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๐] โอฆธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนโยคโคจฉกทุกสรณทุกโยคโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๒] โยคธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนนีวรณโคจฉกทุกสรณทุกนีวรณโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๔] นีวรณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนปรามาสโคจฉกทุกสรณทุกปรามาสโคจฉกทุกะ
[๑๔๕๖] ปรามาสธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสรณทุกนสารัมมณทุกสรณทุกสารัมมณทุกะ
[๑๔๕๘] สารัมมณธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรมที่ไม่ใช่

สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

[๑๔๕๙] อนารัมมณธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรมที่ไม่ใช่

สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนจิตตทุกสรณทุกจิตตทุกะ
[๑๔๖๑] จิตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
นสรณทุกนเจตสิกทุกสรณทุกเจตสิกทุกะ
[๑๔๖๓] เจตสิกธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นสรณทุกนจิตตสัมปยุตตทุกสรณทุกจิตตสัมปยุตตทุกะ
[๑๔๖๕] จิตตสัมปยุตตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม

ที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

นสรณทุกนจิตตสังสัฏฐทุกสรณทุกจิตตสังสัฏฐทุกะ
[๑๔๖๖] จิตตสังสัฏฐธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรมที่ไม่ใช่

สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ฯลฯ
นสรณทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
สรณทุกทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
[๑๔๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหา

ตัพพธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๔๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ฯลฯ
นสรณทุกนสอุตตรทุกสรณทุกสอุตตรทุกะ
[๑๔๗๒] สอุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่

สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
สหชาตวารก็ดี ปัจจยวารก็ดี นิสสยวารก็ดี สังสัฏฐวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือน

กับปฏิจจวาร

[๑๔๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น

อรณธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

[๑๔๗๕] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น

อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๑ นัย

[๑๔๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑
ในอธิปติปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ
ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ ฯลฯ
[๑๔๗๗] ธรรมที่ไม่ใช่สอุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่สอุตตรธรรมที่เป็น

อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยสหชาตปัจจัย
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย
ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตปัจจัย
[๑๔๗๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑
[๑๔๗๙] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
[๑๔๘๐] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑
ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ฉันใด พึงให้พิสดาร ฉันนั้น
[๑๔๘๑] อนุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๔๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
[๑๔๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรม ที่เป็น

อรณธรรม โดยอนันตรปัจจัย

[๑๔๘๔] ในอนันตรปัจจัย มีวาระ ๑
ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑
ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒
ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑
ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑
ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๑
ในอัตถิปัจจัย มี " ๑
ในนัตถิปัจจัย มี " ๑
ในวิคตปัจจัย มี " ๑
ในอวิคตปัจจัย มี " ๑
[๑๔๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่สรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรมที่เป็น

อรณธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย

ฯลฯ เป็นปัจจัย โดยปุเรชาตปัจจัย
ธรรมที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไม่ใช่อรณธรรม เป็นปัจจัยแก่อนุตตรธรรมที่เป็นอรณธรรม

โดยอุปนิสสยปัจจัย

[๑๔๘๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๒
ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๑
ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๒
ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิคตปัจจัย มี " ๒
[๑๔๘๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย
กับอุปนิสสยปัจจัย มีวาระ ๒
[๑๔๘๘] ในอุปนิสสยปัจจัย
กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ในปุเรชาตปัจจัย กับ ฯลฯ มีวาระ ๑
ในอัตถิปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ในอวิคตปัจจัย กับ ฯลฯ มี " ๑
ปัญหาวารในกุสลัตติกะ ฉันใด พึงให้พิสดาร ฉันนั้น
ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน จบ.
ปัจจนียานุโลมปัฏฐาน จบ.
ปัฏฐาน ตั้งแต่อนุโลมทุกติกปัฏฐาน จนจบ มีประมาณ ๓๐ ภาณวาร
ปัฏฐานปกรณ์ จบบริบูรณ์
พระอภิธรรมปิฎก จบ.
____________________