ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะฯลฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะฯลฯ

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน

นสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
สนิทัสสนัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๑๑๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็น

ปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

[๑๑๒๕] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖
[๑๑๒๖] อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
[๑๑๒๘] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
สนิทัสสนัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๑๑๓๐] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๓๒] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
[๑๑๓๔] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนวิตักกัตติกสนิทัสสนัตติกวิตักกัตติกะ
[๑๑๓๖] สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักก

สวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๓๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๔๐] อวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนปีติตติกสนิทัสสนัตติกปีติตติกะ
[๑๑๔๒] ปีติสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคต

ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๔๔] สุขสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคต

ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๔๖] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขา

สหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนทัสสนัตติกะ
สนิทัสสนัตติกทัสสนัตติกะ
[๑๑๔๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๕๐] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่


ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๕๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย

ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น

เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๑๑๕๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม

ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๕๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๕๘] เนวทัสสนเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม

อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนอาจยคามิตติกะ
สนิทัสสนัตติกอาจยคามิตติกะ
[๑๑๖๐] อาจยคามิธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม

ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๖๒] อปจยคามิธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิ

ธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
[๑๑๖๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่

ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนเสกขัตติกสนิทัสสนัตติกเสกขัตติกะ
[๑๑๖๖] เสกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่ไม่ใช่

สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๖๘] อเสกขธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม

ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๑๗๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

เนวเสกขานาเสกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๑๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑