ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นเวทนาตติกนกุสลัตติกเวทนาตติกกุสลัตติกะฯลฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปัจจนียานุโลมติกติกปัฏฐาน - นเวทนาตติกนกุสลัตติกเวทนาตติกกุสลัตติกะฯลฯ

พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน

นเวทนาตติกนกุสลัตติกเวทนาตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๐๖] กุศลที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สุขาย

เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

กุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

กุศลธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขาย

เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

กุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่

ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

กุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่

อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

กุศลธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อทุกขม

สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย

หัวข้อปัจจัย ๔ โดยคณิตกนัย พึงกระทำให้เป็นหัวข้อปัจจัยอย่างละ ๒ ละ ๒
[๑๐๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔
[๑๐๐๘] อกุศลอธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล

ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

อกุศลธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สุขาย

เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
[๑๐๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่

อัพยากตธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย

[๑๐๑๑] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๔
นวิปากัตติกนกุสลัตติกวิปากัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๑๒] กุศลธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่วิปากธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๐๑๔] อกุศลธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่วิปากธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๐๑๖] อัพยากตธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่

อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนกุสลัตติกะ
อุปาทินนุปาทานิยัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๑๘] กุศลธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่

อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๐๒๐] อกุศลธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่

อนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๐๒๒] อัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากต

ธรรม ที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนกุสลัตติกะ
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๒๔] กุศลธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล

ที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
[๑๐๒๖] อกุศลธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลธรรมที่ไม่

ใช่สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
[๑๐๒๘] อัพยากตธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากต

ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นวิตักกัตติกนกุสลัตติกวิตักกัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๓๐] กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สวิตัก

กสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕
[๑๐๓๒] อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สวิตัก

กสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
[๑๐๓๔] อัพยากตธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่

ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๗
นปีติตติกนกุสลัตติกปีติตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๓๖] กุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม

เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘
[๑๐๓๘] อกุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ปีติสหคต

ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

[๑๐๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘