ผู้ใช้:Bebiezaza/กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มี ๔๕ ฉบับ คือ

 1. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ว่าด้วยความรู้หรือคุณวุฒิของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่จะแต่งตั้งเป็นนายตรวจหรือนายช่างได้
 2. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ว่าด้วยแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจ
 3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ว่าด้วยการยึด เก็บรักษา หรือขายซึ่งวัสดุก่อสร้างและสิ่งของ
 4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
 5. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ว่าด้วยอาคารประเภทควบคุมการใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม การศึกษา การสาธารณสุขฯ
 6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ว่าด้วยการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของวัสดุที่ใช้ และพื้นดินที่รองรับอาคาร
 7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การตรวจแบบแปลน และการยกเว้นค่าธรรมเนียม
 8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยแบบคำขอใบอนุญาต ใบรับรอง แบบคำสั่ง และแบบหนังสือของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 9. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยอาคารที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
 10. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายอาคาร
 11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร
 12. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
 13. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 14. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ว่าด้วยอำนาจอนุญาตให้อาคารได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต ในกรณีมีเหตุผลพิเศษ
 15. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดภูเก็ต
 16. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดนครปฐม
 17. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ
 18. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด เพิ่มเติมข้อ ๒๑ ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
 19. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดสงขลา
 20. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดภูเก็ต
 21. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง แก้ไขอาคารที่ติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด
 22. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดสุราษฎ์ธานี
 23. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ว่าด้วยการกำหนดให้ “ อาคาร ” หมายรวมถึงป้าย
 24. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดนนทบุรี
 25. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดนนทบุรี
 26. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 27. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
 28. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดเชียงใหม่
 29. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารของอาคารประเภทอาคารอยู่ อาศัยไม่เกิน ๒ ชั้น ในเขตสุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่มเติมจากกฎกระทรวง
 30. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดเพชรบุรี
 31. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดจันทบุรี
 32. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดชลบุรี
 33. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการควบคุมอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
 34. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดนครนายก
 35. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดสตูล
 36. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 37. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ
 38. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขอาคารที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ตามมาตรา ๔๖
 39. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ว่าด้วยแบบและวิธีการ เกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย แบบและจำนวนห้องน้ำห้องส้วม ระบบการจัดแสงสว่าง และการระบายอากาศ
 40. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดชลบุรี
 41. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ว่าด้วยเรื่องขนาดของรถยนต์และที่จอดรถยนต์ด้วยเครื่องจักรกลเพิ่มเติมจาก กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)
 42. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ว่าด้วยเรื่องอาคารจอดรถยนต์ด้วยเครื่องจักรกล มิต้องถูกบังคับ โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
 43. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ว่าด้วยบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ในท้องที่บางแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก้ไขข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
 44. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ว่าด้วยการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร การบำบัดน้ำเสีย ในอาคารแต่ละประเภท
 45. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายอาคาร แก้ไขวรรคสี่ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ. ศ. ๒๕๒๘) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๘)