พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่ พระราชกฤษฎีกา นายกรัฐมนตรี พระมหากษัตริย์ การยุบ
วันยุบ วันเลือกตั้งใหม่
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๑ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ๑๑ กันยายน ๒๔๘๑ ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันเริ่มใช้พระราชกฤษฎีกา
(เริ่มใช้เมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๔๘๑)
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๘
+ แถลงการณ์ของรัฐบาล
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๘ ๖ มกราคม ๒๔๘๙
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๑๙ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๒ มกราคม ๒๕๑๙ ๔ เมษายน ๒๕๑๙
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๖ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๖ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๖
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๙ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๙
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๑ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๑ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ อานันท์ ปันยารชุน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๕ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๕
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๘ ชวน หลีกภัย ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๘
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ บรรหาร ศิลปอาชา ๒๘ กันยายน ๒๕๓๙ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
๑๐ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๓ ชวน หลีกภัย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ๖ มกราคม ๒๕๔๔
๑๑ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
๑๒ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑๓ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ดูเพิ่ม[แก้ไข]