พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ที่ พระราชกฤษฎีกา นายกรัฐมนตรี พระมหากษัตริย์ การยุบ
วันยุบ วันเลือกตั้งใหม่
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๑ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ๑๑ กันยายน ๒๔๘๑ ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันเริ่มใช้พระราชกฤษฎีกา
(เริ่มใช้เมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๔๘๑)
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๘
+ แถลงการณ์ของรัฐบาล
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๘ ๖ มกราคม ๒๔๘๙
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๑๙ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๒ มกราคม ๒๕๑๙ ๔ เมษายน ๒๕๑๙
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๖ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๖ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๖
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๙ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๙
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๑ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๑ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ อานันท์ ปันยารชุน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๕ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๕
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๘ ชวน หลีกภัย ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๘
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๙ บรรหาร ศิลปอาชา ๒๘ กันยายน ๒๕๓๙ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
๑๐ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๓ ชวน หลีกภัย ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ๖ มกราคม ๒๕๔๔
๑๑ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
๑๒ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑๓ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ดูเพิ่ม[แก้ไข]