พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - เทวตาสังยุต - ฆัตวาวรรค - ๒. รถสูตร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค - เทวตาสังยุตต์ - ฆัตวาวรรค - ๒. รถสูตร

[พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน]

รถสูตรที่ ๒
ว่าด้วยเทวตาปัญหา ๔ ข้อ
[๒๐๐] เทวดาทูลถามว่า

อะไรหนอเป็นสง่าของรถ อะไรหนอเป็นเครื่องปรากฏของไฟ อะไรหนอ

เป็นสง่าของแว่นแคว้น อะไรหนอเป็นสง่าของสตรี ฯ

[๒๐๑] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า

ธงเป็นสง่าของรถ ควันเป็นเครื่องปรากฏของไฟ พระราชาเป็นสง่าของ

แว่นแคว้น ภัศดาเป็นสง่าของสตรี ฯ

ดูเพิ่ม[แก้ไข]